ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

__________ В. В. Попович

«_____» ___________ 2018 року

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста відділу освіти, сім'ї та молоді

  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Балабан Наталії Василівни

 

І. Загальні положення

 

1.1. Спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про мови», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та ін., Указами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти і науки,  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, сім’ї та молоді  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та цією посадовою інструкцією.

1.2. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді призначається на посаду та звільняються з посади головою  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у відповідності до чинного законодавства..

1.3. На посаду спеціаліста відділу освіти, сім’ї та молоді призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, освітньо – кваліфікованим рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років при необхідності.

1.4. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти, сім’ї та молоді та селищному голові.

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді повинен знати:

  • Конституцію України; Закони України «Про державну службу»,  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», нормативні документи, що стосуються державної служби та районної державної адміністрації;
  • укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти;
  • практику застосування чинного законодавства;
  • основи державного управління, економіки, фінансів та права;
  • інструкцію з діловодства;
  • правила ділового етикету;
  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  • основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
  • ділову мову;
  • володіти державною мовою.

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

2. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади:

2.1. Організовує роботу Міжшкільної методичної ради, здійснює загальне керівництво методичною роботою, несе персональну відповідальність за її результати;

2.2. Звітує про роботу Міжшкільної методичної ради;

2.3. Подає рекомендації і пропозиції щодо голові методичних обєднань Міжшкільної методичної ради;

2.4. Готує проекти розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням;

2.5. Організовує роботу семінарів-практикумів для керівників загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступників та педагогічних працівників;

2.6. Організовує роботу шкільних методичних об'єднань вчителів, шкіл передового досвіду;

2.7. Організовує профільне навчання учнів загальноосвітніх закладів громади;

2.8. Здійснює керівництво та контроль за станом викладання і якістю знань учнів;

2.9. Здійснює інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних та керівних працівників закладів освіти;

2.10. Організовує роботу з обдарованими дітьми-проведення олімпіад, конкурсів. змагань, навчання в Малій академії наук;

2.11. Забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей і молоді, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

2.12 Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей і молоді.

2.13. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей та молоді.

2.14. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.15. Несе персональну відповідальність за зміст організаційно-розпорядчої документації та її відповідність чинному законодавству, яка готується у відділі.

2.16. Здійснює контроль  за  організацією  оздоровлення  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району.

2.17. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням.

2.18. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи у межах своєї компетенції з оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді.

2.19. Створює належні умови для ефективного оздоровлення дітей та молоді.

2.20. Веде реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, сприяє розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням.

2.21. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

2.22. Організовує та бере участь у проведенні конкурсів,  виставок, фестивалів творчості, конференцій,  форумів,  інших заходів,  спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.
2.23. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

 

ІІІ. Права

 

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти, молоді та спорту;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах віднесених до компетенції відділу освіти, сім’ї та молоді.

 

ІV. Відповідальність

 

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4. Порушення Загальних правил поведінки державного службовця.  

 

 

V. Взаємовідносини

 

Спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями.

 

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді                             А. В. Микитин

 

Ознайомлений(а):   

 

 __________________                                                                 _________________

підпис                                            П.І.П.                                    дата