ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

__________ В. В. Попович

«_____» ___________ 2018 року

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу освіти, сім'ї та молоді

 Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Голіней  Світлани Іванівни

 

І. Загальні положення

 

1.1. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про мови», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та ін., Указами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики, розпорядженнями і дорученнями голови Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, а також Положенням про відділ освіти, сім'ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та цією посадовою інструкцією.

1.2. Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді призначається на посаду та звільняються з посади головою Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у відповідності до чинного законодавства.

1.3. Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді здійснює контроль за організацією роботи закладів загальної середньої освіти, дошкільної позашкільної  освіти громади.

1.4. На посаду головного спеціаліста відділу освіти, сім’ї та молоді призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років.

1.5. Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти, сім’ї та молоді.

Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді повинен знати:

  • Конституцію України; Закони України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»,  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», нормативні документи, що стосуються державної служби;
  • укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти;
  • практику застосування чинного законодавства;
  • основи державного управління, економіки, фінансів та права;
  • інструкцію з діловодства;
  • правила ділового етикету;
  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  • основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні                                                              засоби;
  • ділову мову;
  • володіти державною мовою.

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

2. Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді:

2.1. Організовує розробку проектів, програм.

2.2. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в громаді.

2.3. Аналізує і узагальнює мережу закладів освіти обєднаної територіальної громади, прогнозує її розвиток.

2.4. Планує роботу відділу освіти, сім’ї та молоді.

2.5. Здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти.

2.6. Здійснює контроль за створенням шкіл і класів нового типу.

2.7. Здійснює контроль за попередженням травматизму учнів загальноосвітніх шкіл району.

2.8. Здійснює контроль за підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації.

2.9. Здійснює контроль щодо звільнення учнів від атестації.

2.10. Здійснює контроль за працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів.

2.11. Здійснює контроль за виконанням ст. 35 Закону України «Про освіту» щодо охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання (денна, індивідуальна, екстернат, заочна школа).

2.12. Готує та подає державні статистичні звіти: ЗНЗ-1, ЗВ-1, 76-РВК, 83-РВК, 77-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9,1-ЗСО, 85-К.

2.13. Виконує розпорядження Ланчинської селищної ради, накази Департаменту освіти, науки та молодіжної політики, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.

2.14. Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.

2.15. Формує базу даних на виготовлення документів про освіту для випускників закладів освіти громади.

2.16. Веде облік видачі документів про освіту, нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, перевіряє правильність їх оформлення.

2.17. Здійснює координацію та надає допомогу адміністраціям закладів освіти під час проведення ліцензування.

2.18. Веде книгу протоколів нарад з керівниками закладів загальної середньої освіти громади.

2.19. Організовує та здійснює контроль за веденням допрофільного та профільного навчання.

2.20. Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти, сім’ї та молоді.

2.21. Виконує обов’язки начальника відділу відділу освіти, сім’ї та молоді на період його відсутності.

2.22. Здійснює організацію медичного огляду учнів закладів освіти.

2.23. Контролює  організацію підвозу  та  харчування  учнів.

2.24. Проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності.

2.25. Контролює використання державної символіки в закладах освіти.

2.26. Здійснює контроль за організацією роботи з правової освіти та виховної роботи в закладах освіти.

2.27. Контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи  в  осінньо-зимовий період,  проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.28. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
2.29. Веде облік дітей з особливими освітніми потребами. 

 

 

 

ІІІ. Права

 

Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділу освіти, сім’ї та молоді в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти, сім’ї та молоді;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва громади, бере участь у нарадах, перевірках діяльності установ віднесених до компетенції відділу освіти, сім’ї та молоді.

 

ІV. Відповідальність

 

Головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4. Порушення Загальних правил поведінки державного службовця.  

 

 

V. Взаємовідносини

 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями.

 

 

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді                             А. В. Микитин

 

Ознайомлений(а):   

 

 __________________                                                                 _________________

підпис                                            П.І.П.                                    дата