ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

__________ В. В. Попович

«_____» ___________ 2018 року

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 начальника відділу освіти, сім'ї та молоді

 Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Микитина Андрія Васильовича

 

І. Загальні положення          

 

1.1. Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про мови», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та ін., Указами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту науки і освіти, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями і дорученнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови Ланчинської селищної ради ОТГ, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, сім'ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та цією посадовою інструкцією.

1.2. Начальник відділу освіти, сім'ї та молоді призначається на посаду та звільняється з посади головою Ланчинської селищної ради ОТГ на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

1.3. Начальник відділу освіти, сім'ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснює керівництво роботою навчальних закладів ОТГ, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

1.4. На посаду начальника відділу освіти, сім'ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.

1.5. Начальник відділу освіти, сім'ї та молоді безпосередньо підпорядковується голові Ланчинської селищної ради ОТГ.

Начальник відділу освіти повинен знати:

  • Конституцію України; Закони України «Про державну службу»,  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», нормативні документи, що стосуються державної служби та районної державної адміністрації;
  • укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти;
  • практику застосування чинного законодавства;
  • основи державного управління, економіки та управління персоналом;
  • основи права, політології та ринку праці;
  • форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  • правила ділового етикету;
  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  • основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
  • володіти державною мовою.

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

2. Начальник відділу освіти, сім'ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених  на  відділ  завдань.
2.2. Розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.3. Визначає  ступінь відповідальності спеціалістів відділу освіти, сім'ї та молоді.

2.4. Розробляє посадові інструкції працівників та розподіляє обов'язки між ними.

2.5. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої райдержадміністрації.

2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.7. Звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

2.8. Відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

2.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

2.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.

2.11.  У межах своїх повноважень готує проекти розпоряджень організовує контроль за їх виконанням.

2.12. Подає голові селищної ради ОТГ пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством.

2.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

2.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

2.15. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.

2.16. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

2.17. Представляє інтереси громади в галузі освіти у  відносинах  з юридичними та фізичними особами.
2.18. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов'язки його працівників. 

2.19. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.20. Організовує  відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.

2.21. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.

2.22. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.23. Контролює у межах своєї компетенції, дотримання чинного законодавства.

2.24. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.

2.25. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

2.26. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділ.

2.27. Подає пропозиції керівництву громади про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

2.28. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти, сім’ї та молоді.

2.29. Контролює стан  виконавчої дисципліни в відділі освіти, сім’ї та молоді.

2.30. Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.31. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
2.32. На період відсутності начальника відділу освіти обов’язки начальника виконує головний спеціаліст відділу освіти.
2.33. У сфері своєї діяльності виконує  інші розпорядження селищного голови, заступника селищного голови який курує сферу освіти, сім’ї та молоді.

 

ІІІ. Права

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді має право:

3.1. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України працівниками відділу освіти, сім’ї та молоді та керівниками навчальних закладів.

3.2. За дорученням представляти відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. У межах своєї компетенції готувати проекти розпоряджень, організовувати та контролювати їх виконання.

3.4. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти, сім’ї та молоді.

3.6. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу освіти, сім’ї та молоді.

3.7. Вести прийом громадян з питань, що належать до його компетенції та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

3.8. За дорученням керівництва Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади брати участь у нарадах.

 

 

ІV. Відповідальність

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4. Порушення Загальних правил поведінки державного службовця.  

 

 

V. Взаємовідносини

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями.

 

 

 

Ознайомлений:        

 

 __________________                                                                 _________________

підпис                                            П.І.П.                                    дата