ПОЛОЖЕННЯ

про відділ доходів  управління фінансів  Ланчинської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Відділ доходів (далі – відділ) входить до структури фінансового управління (далі – Управління). Працівники відділу підпорядковуються керівнику відділу, а керівник відділу - начальнику Управління.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України; Бюджетним кодексом України; законами України; Указами та розпорядженнями Президента України; постановами Верховної Ради України; постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами і інструкціями Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України; рішеннями Ланчинської селищної ради  (далі – селищної ради) та  розпорядженнями голови селищної ради; положенням про Управління, а також цим положенням.

3. Робота відділу здійснюється під керівництвом начальника відділу, який призначається і звільняється з посади селищним головою.

ІІ. Основними завданнями відділу є:

- участь у аналізі фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

- організація роботи зі складання прогнозу та проекту дохідної частини селищного бюджету;

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного

планування.

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Бере участь у розробленні Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на відповідний період.

2. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів територіальної громади, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази.

3. Бере участь у підготовці зауважень та пропозицій до одержаних від Міністерства фінансів України розрахункових показників міжбюджетних трансфертів (базової, реверсної дотацій) до проекту бюджету.

4. Організовує роботу, пов’язану зі складанням прогнозу та проекту дохідної частини селищного бюджету, забезпечує формування прогнозу та проекту дохідної частини селищного бюджету, складання відповідної пояснювальної записки і передає їх для узагальнення до відділу видатків Управління.

5. Складає тимчасовий розпис селищного бюджету та розпис селищного бюджету в частині доходів, вносить в установленому порядку зміни до розпису селищного бюджету та подає на затвердження керівнику Управління.

6. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходжень платежів до селищного бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього.

7. Здійснює моніторинг надходжень доходів до селищного бюджету спільно з органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби.

8. Визначає обсяг доходів, додатково одержаних у процесі виконання селищного бюджету, та формує висновок про перевиконання або недовиконання дохідної частини.

9. Щомісяця здійснює розрахунки очікуваних надходжень до селищного бюджету.

10. Проводить аналіз заборгованості по податках, які надходять до селищного

бюджету, та вносить пропозицій по її зниженню.

11. Готує матеріали для інформування селищного голови про хід виконання дохідної частини бюджету.

12. Здійснює розрахунки прогнозних показників доходів загального та спеціального фондів селищного бюджету на середньостроковий період.

13. Бере участь у підготовці офіційного висновку про перевиконання чи

недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету, надає пропозиції про внесення змін до нього.

14. Здійснює аналіз оперативної і квартальної (річної) звітності, визначення причин відхилення від плану та внесення пропозицій, спрямованих на більш повне і своєчасне надходження доходів.

15. Забезпечує контроль за відповідністю показників місячної (квартальної) звітності показникам, занесеним до системи ІАС «Місцеві бюджети».

16. Бере участь у підготовці матеріалів щодо виконання селищного бюджету для друкування їх в засобах масової інформації, розміщення на Веб-сайті.

17. Подає керівнику Управління пропозиції щодо вдосконалення податкового

законодавства.

18. Розробляє пропозиції стосовно зміни ставок податків і переліку податкових пільг, вивчення їх доцільності та ефективності.

19. Проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, аналіз

економічного і фінансового стану територіальної громади, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

20. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Управління.

21. Розглядає пропозиції, листи, скарги, що надходять до відділу, вирішує їх в межах компетенції та забезпечує підготовку і надання відповіді адресату.

22. Здійснює систематизацію нормативних і інструктивних матеріалів з питань

компетенції відділу, забезпечує їх підбір та зберігання.

23. Координує свою роботу з структурними підрозділами Управління та інших

виконавчих органів ради, органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби.

24. Перевіряє висновки територіального органу Державної податкової служби та подання інших контролюючих органів щодо повернення надлишково чи помилково перерахованих платежів та подає їх керівнику Управління.

25. Перевіряє рішення територіального органу Державної податкової служби щодо надання відстрочення (розстрочення) податкових платежів та подає їх на розгляд керівництву Управління.

26. Здійснює інші функції, передбачені положенням про Управління щодо компетенції відділу.

ІV. Відділ має право:

1. Отримувати від структурних підрозділів Управління інформацію, розрахунки, відомості про виконання селищного бюджету та інші матеріали, необхідні для складання прогнозу, проекту селищного бюджету, контролю за ходом його виконання.

2. Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів селищної ради, територіального органу Державної казначейської служби, органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час виконання завдань відділу.

3. Надавати за дорученням керівництва структурним підрозділам Управління роз’яснення з питань, пов’язаних із складанням, виконанням селищного бюджету та проведенням аналізу стосовно його виконання.

4. Вносити на розгляд керівництва Управління пропозиції по удосконаленню бюджетного законодавства та з інших питань організації бюджетної роботи.

5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо збільшення (зменшення) дохідної частини селищного бюджету.

6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Управління.