Фото без опису

УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

двадцять шоста сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 02 липня 2020 року  № 1090-26/2020                                    селище Ланчин

 

Про затвердження Цільової

соціальної програми «Молодь

Ланчинської ОТГ» на 2020/2022 роки

 

З метою створення належних умов для всебічного розвитку молоді Ланчинської ОТГ, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», «Про сприяння соціальному ставленню та розвитку молоді в Україні»  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Цільову соціальну Програму «Молодь Ланчинської ОТГ» на 2020/2022 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку.

 

 

 

Селищний голова                                                       Володимир Попович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

№ 1090 від 02.07.2020

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

«МОЛОДЬ ЛАНЧИНСЬКОЇ ОТГ»

НА 2020/2022 РОКИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. №148 (зі змінами від 10.03.2017 №159)  Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

3

Розробник програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

5

Учасники програми

Управління молоді і спорту Івано-Франківської обласної адміністрації

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

Відділ соціальної захисту та охорони здоров'я

6

Термін реалізації програми

2020/2022 роки

7

Перелік бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

Кошти бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ

Кошти обласного бюджету

Інших джерел не заборонених законом

 

Підстава для розроблення програми:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Закон України «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
 • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Програма спрямована на реалізацію стратегічної цілі 3.1. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей; 3.2. Забезпечення умов для всебічного інтелектуального, духовного та культурного розвитку жителів громади; 3.4. Підвищення ефективності системи соціального забезпечення осіб, що потребують додаткової уваги Стратегії розвитку Ланчинської ОТГ на 2019-2027 роки»

 

Обґрунтування доцільності розробки Програми

 

Цільова соціальна Програма «Молодь Ланчинської ОТГ» (далі Програма) розроблена з метою забезпечення сприятливих передумов для самовизначення та самореалізації хлопців та дівчат, підтримки їх інноваційної діяльності, розвитку молодіжного руху, учнівського самоврядування, впровадження новітніх механізмів підтримки молоді на території Ланчинської ОТГ.

Програма ґрунтується на аналізі проблем розвитку молоді та враховує перспективи розвитку молодіжної політики Ланчинської ОТГ. Програма побудована з урахуванням потреб  молоді від 14 до 35 років включно, це 36% від кількості населення (молодь до 20 років становить 12% від кількості населення, особи від 21 до 30 років – 18%, а 31 – 35 років – 6%), у тому числі дітей усіх населених пунктів громади в кількості 1839 осіб (діти з інвалідністю, діти з сімей у важких життєвих обставинах в кількості 64 дітей).

Рівень громадської молоді об’єднаної громади можна оцінити як помірно низький, що не є певною місцевою особливістю, а радше універсальним вираженням суспільної позиції населення в регіоні та країні: панівним на даний час є значний рівень недовіри до більшості рішень органів  влади усіх рівнів, в т. ч. місцевого самоврядування. Як наслідок, це в значній мірі деактивує молодь та обумовлює пасивність широкої громадськості у питаннях відстоювання власних інтересів.

При усьому цьому, в громаді існує ядро молодих людей з активною життєвою позицією. Окрім іншого, це виражається в тому, що на її території діє Молодіжна рада Ланчинської ОТГ та громадська організація «Нові ініціативи», представники яких, в основному, люди молодого віку.

Одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Державна молодіжна політика значною мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та розвитку. Саме тому постає питання про молодь як суб’єкт суспільних перетворень, а звідси – і про саме цю вихідну позицію у формуванні державної молодіжної політики.

Опитування потреб молоді Ланчинської ОТГ, проведене Молодіжною радою показало, що не залежно від статі, віку та місця проживання молоді особи зацікавлені у активному відпочинку, вважають, що громада має бути безпечною, комфортною для проживання. Проте, залежно від населеного пункту чи віку опитаних, в пріоритеті були потреби щодо цікавого, змістовного дозвілля, збільшення кількості спортивних заходів, ширше залучення молоді до культурного життя громади, створення молодіжних та сучасних відкритих просторів.

Чітко наголошено на тому, що існує потреба розвитку бізнесу, залучення інвесторів, створення робочих місць.

55 % опитаних готові долучатись до заходів та виступати ініціаторами проведення. Молодь акцентує на проблемі здорового способу життя у громаді, відсутності можливостей для самореалізації. Однак більшість респондентів таки має намір залишитись у громаді, жити тут, що є дуже позитивним моментом.

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму:

 • випадки прояву не здорового способу життя, асоціальної поведінки, не достатньо високий рівень залученості до занять масовим спортом, активного відпочинку;
 • низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;
 • низький рівень охоплення молоді неформальною освітою;
 • недостатні умови для зростання соціалізації молоді, відповідального ставлення до власного життя, життя громади та держави в цілому;
 • відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;
 • слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та затвердження комплексної програми підтримки та розвитку молоді Ланчинської ОТГ  на 2020/2022 роки «Молодь Ланчинської ОТГ».

Цільовими групами Програми є:

 • дівчата та хлопці віком 14–18 років, які проживають та навчаються у громаді;
 • дівчата та хлопці, молоді жінки та чоловіки віком 19-35 років, які працюють за різними формами зайнятості у Ланчинській ОТГ;
 • молодіжні об’єднання та формування, учнівське самоврядування;
 • молодь з інвалідністю різного віку;
 • молоді мами в декретній відпустці;
 • структурні підрозділи Ланчинської селищної ради ОТГ, з якими контактує молодь громади.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для всебічного розвитку молоді Ланчинської ОТГ з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення міжсекторальної взаємодії усіх учасників зазначеного  процесу.

 

Шляхи і способи досягнення мети Програми

 

Для виконання мети Програми є необхідним, в першу чергу, дотримання основного принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні продекларований на державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої молоді!». Тому дана Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, доступності, відкритості та прозорості, особливо в частині використання бюджетних коштів, передбачених на її реалізацію.

 

Досягнення мети програми можливе шляхом:

 1. Налагодження та забезпечення ефективної взаємодії усіх учасників процесу реалізації молодіжної політики.
 2. Визначення потреб різних вікових груп шляхом проведення анкетування з використанням онлайн-опитування, голосування, тощо.

3. Використання, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи, при цьому, конкурентоспроможне середовище для останніх.

4. Проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді різних вікових груп.

5. Сприяння розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей, правової культури, відповідального відношення до сім’ї та батьківства;

6. Вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, європейських, світових практик реалізації молодіжної політки.

7. Посилення загальнодержавного співробітництва шляхом пошуку, підтримки та забезпечення участі молоді в обмінних програмах та проектах.

З метою втілення у практику зазначених шляхів реалізації Програми та її ресурсного забезпечення, визначено основні пріоритети:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції - здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді - здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.

Пріоритет 4. Забезпечення молодіжного співробітництва.

З метою ефективного розвитку зазначених пріоритетів Програми важливим є дотримання принципів прозорості. відкритості, доступності (у тому числі щодо використання фінансових ресурсів), делегування повноважень та створення конкурентоспроможного середовища.

 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей обласного бюджету під час формування їх показників.

Програму передбачається реалізувати протягом 2020/2022 років.

 

Завдання і заходи

 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у Додатку 2.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання програми дасть змогу:

 • збільшити кількість молоді різних вікових груп, залученої до заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;
 • збільшити кількість молоді різних вікових груп, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
 • реалізувати потенціал молоді у креативних ідеях, ініціативах та проектах;
 • активізувати молодіжний рух, забезпечити залучення молоді різних вікових груп до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;
 • знизити рівень антигромадських, негативних проявів серед молоді.
 • створенню та функціонуванню молодіжного інформаційного простору.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

 

 

Фінансування програми

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ, виходячи з можливостей їх дохідної частини, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Механізм виконання та контроль

за реалізацією програми

 

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням цієї програми, здійснює відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ.

Програма реалізується за участю молодіжних формувань, учнівського самоврядування, інститутів громадянського суспільства, їх осередків.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку.

 

Начальник  відділу освіти

сім’ї та молоді

Ланчинської  селищної ради ОТГ                                                      Микитин А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

«МОЛОДЬ ЛАНЧИНСЬКОЇ  ОТГ»

НА 2020/2022 РОКИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. №148 (зі змінами від 10.03.2017 №159)  Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

3

Розробник програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

5

Учасники програми

Управління молоді і спорту Івано-Франківської обласної адміністрації

Відділ освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради ОТГ

Відділ соціального захисту та охорони здоров'я

6

Термін реалізації програми

2020/2022 роки

7

Перелік бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

Кошти бюджету Ланчинської  ОТГ

Кошти обласного бюджету

Інших джерел не заборонених законом

 

 

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцеві бюджети

інші
джерела

2020

 

16 000

16 000

2021

40 000

40 000

 –

2022

40 000

40 000