A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради об’єднаної територіальної громади

№255-6/2018від10.05.2018р

селищний голова _________ В. В.Попович

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Відділу освіти, сім'ї та молоді

Ланчинської селищної  ради

об’єднаної територіальної громади

Івано-Франківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Ланчин

2018 рік

 

 

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, сім'ї та молоді (надалі - Відділ) є  структурним підрозділом виконавчого  органу Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, створюється Ланчинською селищною радою ОТГ.

1.2. Ліквідація   Відділу здійснюється за рішенням Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у встановленому законом порядку.

1.3. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.4. Відділ підзвітний і підконтрольний Ланчинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, підпорядкований виконавчому комітету, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ланчинської селищної ради ОТГ і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови ОТГ, цим Положенням і іншими нормативними актами.

1.6. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Ланчинською селищною  радою ОТГ.

1.7. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної  ради об’єднаної територіальної громади.

 2. Мета Відділу

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти, сім’ї та молоді, збереження та популяризації національного і культурного надбання Ланчинської об’єднаної територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері освіти, сім’ї та молоді шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

 3.Основні завдання.

3.1.Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, сім’ї та молоді.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.5. Готує проекти розпорядчих актів Ланчинської селищної ради ОТГ, її виконавчих органів, селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.6. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.7. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Ланчинської об’єднаної територіальної громади.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3. Забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

4. Функції.

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

4.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Ланчинської ОТГ повної загальної середньої освіти.

4.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

4.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

4.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.7. Розробляє i подає на розгляд Ланчинської селищної  ради ОТГ пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

4.8. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в Ланчинській ОТГ; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.9. Забезпечує виконання рішень Ланчинської селищної ради ОТГ, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

4.10. Аналізує стан освіти в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти ОТГ.

4.11. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради ОТГ щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Ланчинської ОТГ за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

4.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Ланчинської селищної ради  ОТГ про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

4.13. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

4.14. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Ланчинської селищної ради  ОТГ про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.15. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.16. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

4.17. Сприяє організації  харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

4.18. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

4.19. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

4.20. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.21. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

4.22. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

4.23. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

4.24. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

4.25. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Ланчинської селищної ради ОТГ.

4.26. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.27. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

4.28. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

4.29. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.30. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.31. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.32. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.33. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

4.34. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

4.35. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

4.36. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.37. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

4.38. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів бюджету ОТГ, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

4.39. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4.40. Розробляє місцеві програми розвитку освіти, сім’ї та молоді.

4.41. Організовує та координує роботу громадських молодіжних організацій.

 

5. Права.

5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів.

5.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .

5.4. Вносити Ланчинській селищній раді ОТГ пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі.

5.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

5.6. Сприяти укладанню в установленому порядку угод про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.7. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів освіти підпорядкованих відділу.

5.8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради ОТГ та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

6. Керівництво

6.1. Начальник і спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади селищним головою   відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.2. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

6.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються селищним головою.

6.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а саме:

6.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

6.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на затвердження селищному голові.

6.4.3. Надає пропозиції Ланчинському селищному голові  щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з посади працівників Відділу.

6.4.5. Планує роботу Відділу.

6.4.6. Контролює діяльність працівників.

6.4.7. Контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності Відділу.

7. Відповідальність.

7.1.Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за:

7.1.1.  Невиконання і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

7.1.2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

7.1.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради ОТГ,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Заключні положення

9.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи ради Ланчинської селищної ради  ОТГ.

 9.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ланчинської селищної ради ОТГ відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді

Ланчинської селищної ради ОТГ                                                                                                                                   А. Микитин

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь