Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради

Надвірнянського району

Івано–Франківської області

№______від _____________

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Ланчинської селищної ради

Надвірнянського району Івано-Франківської області

 

  1. Загальні положення

      1.1.Відділ освіти, культури, молоді та спорту Ланчинської селищної ради ( далі – Відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом апарату Ланчинської селищної ради (далі –  селищної ради). Відділ утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

       1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, управління спорту обласної державної адміністрації, Статутом Ланчинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області та Рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими  актами.

       1.3. Структура, чисельність працівників Відділу встановлюється селищною радою. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Ланчинської селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

 

       1.4. Положення про Відділ затверджується сесією Ланчинської селищної  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної  ради.

        1.5. Посадові інструкції працівників Відділу розробляються начальником Відділу та затверджуються селищним головою.

        1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

        1.7. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

2. Основні завдання

       2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, культури, молоді та спорту (з урахуванням особливостей соціально – культурного середовища).

       2.2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності, згідно з освітніми потребами громадян.

      2.3. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, культури, а також державної мовної політики.

      2.4. Створення умов для здобуття громадянами  дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.

      2.5. Контроль за дотриманням законодавства України в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Ланчинської селищної ради.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

     3.1. Здійснює навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, організацію їх (крім приватних) фінансового забезпечення, сприяє зміцненню їх матеріальної бази; координує діяльність закладів освіти різних форм власності.

     3.2. Здійснює проведення атестації працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти та закладів культури усіх типів і форм власності; оприлюднює результати атестації.

     3.3. Сприяє розвитку самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.

     3.4. Здійснює комплектування закладів освіти та закладів культури керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників та працівників закладів культури, їх перепідготовку та атестацію у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури та інформаційної політики України.

      3.5. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти.

     3.6. Сприяє забезпеченню вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечує доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

     3.7. Забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав працівників установ закладів освіти і культури Ланчинської територіальної громади.

    3.8. Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними закладами освіти та закладами культури в межах повноважень Відділу.

    3.9. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозицію до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності матеріально - технічної, науково - методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

    3.10. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти та закладів культури; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

   3.11. Здійснює в межах своєї компетенції контроль та моніторинг закладів освіти, закладів культури незалежно від типів та форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

    3.12. Готує проєкти рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

    3.13. Готує проєкти рішень селищної ради, виконавчого комітету, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти та закладів культури.

     3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення спеціальних класів (груп) для дітей, які потребують соціальної допомоги та мають особливі потреби, організовує їх навчання (у тому числі інклюзивне, індивідуальне).

     3.15. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття та функціонування закладів освіти і культури: профільних класів, гімназій, ліцеїв, мистецьких, спортивних та позашкільних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

     3.16. Забезпечує організацію фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підпорядкованих закладах освіти.

     3.17. Організовує нормативно-правове забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

    3.18. Контролює дотримання підпорядкованими закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

   3.19. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

     3.20. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах освіти та культури.

     3.21. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в підпорядкованих закладах освіти.

    3.22. Контролює відповідність статутів підпорядкованих закладах освіти та закладах культури вимогам чинного законодавства.

     3.23. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих закладів освіти та закладів культури.

     3.24. Впроваджує навчальні програми і плани, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує установчі документи закладів освіти; погоджує річні плани роботи закладів освіти усіх типів та форм власності; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм; затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

     3.25. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

    3.26. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

    3.27. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та закладів культури, аналізує їх використання.

    3.28. Контролює та аналізує використання підпорядкованими закладами освіти та закладами культури коштів загального та спеціального фондів.

    3.29. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та культури: укомплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

    3.30. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.

    3.31. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах освіти та закладах культури.

    3.32. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти та культури, здійснює соціально - педагогічний патронаж.

     3.33. Координує роботу закладів освіти, закладів культури, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацію їх дозвілля.

      3.34. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

     3.35. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

     3.36. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів, вихованців.

      3.37. Контролює організацію харчування дітей в закладах освіти за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

      3.38. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців закладів освіти, здійснення оздоровчих заходів.

      3.39. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках, працівниках культури та інших спеціалістах.

      3.40. Сприяє наданню працівникам підпорядкованих установ та закладів освіти і культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

      3.41. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників підпорядкованих установ.

      3.42. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти та атестацію працівників закладів культури, відповідно до нормативно-правових актів про атестацію працівників закладів освіти та культури.

     3.43. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та культури.

 

     3.44. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальної і середньої освіти, позашкільної освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

     3.45. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереження культурної спадщини, централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів.

     3.46. Втілює та розвиває мережу платних послуг населенню, які є джерелом накопичення позабюджетних  коштів, контролює правильність їх використання на основі ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.

    3.47. Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва.

    3.48. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.

    3.49. Організовує розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини. Подає пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України. Забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

4. Права Відділу

      4.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти, культури, спорту громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.

     4.2. Брати безпосередню участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти та закладів культури всіх типів і форм власності.

     4.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих закладів та установ з питань що належать до компетенції відділу.

     4.4. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та установ освіти та культури, з безпосередньою участю у формуванні бюджету галузі.

     4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників підпорядкованих закладів, якщо вони суперечать законодавству України або видані з перевищенням повноважень.

    4.6. Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного, культурного та фізичного розвитку дітей.

     4.7. Сприяти укладанню в установленому порядку угод про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти та культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

 

    4.8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

5. Організація роботи відділу

     5.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.

     5.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльності Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

     5.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

6. Начальник Відділу

        6.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про освіту».

        6.2. Начальник Відділу, у встановленому порядку представляє Відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю Відділу.

6.3.    Здійснює керівництво роботою Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

6.4.    Очолює Відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про Відділ.

6.5.    Організовує роботу працівників Відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на Відділ завдань.

6.6.    Подає пропозиції селищному голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання, присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування.

6.7. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

6.8.    Забезпечує виконання плану роботи Ланчинської селищної ради з питань, що стосуються Відділу, доручень селищного голови.

6.9.    Бере участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва Ланчинської селищної ради позицію Відділу з питань, що розглядаються.

6.10.  Візує документи Ланчинської селищної ради в межах своєї компетенції.

6.11.  У встановленому порядку представляє Відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю Відділу.

6.12.  Вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення Відділу.

6.13.  Розробляє і вносить на затвердження селищного голови посадові інструкції працівників Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

6.14.  Приймає участь в роботі з добору та розстановки кадрів Відділу, підвищення їх кваліфікації, координує проходження практики і стажування студентами навчальних закладів та претендентами на посади у Відділі.

6.15.  Координує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради та її апарату.

7. Відповідальність

         7.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за невиконання і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

         7.2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

         7.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради,   з органами виконавчої влади, а також установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.