УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

шоста сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10.05.2018року №  252-6/2018                                         селище Ланчин

 

Про затвердження Положення

про  молодіжну раду

Ланчинської об’єднаної

територіальної громади

 

Керуючись Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку, селищна рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про молодіжну раду Ланчинської об’єднаної територіальної громади (додається).

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури,  туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку.

 

Селищний голова                                                         Володимир Попович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

рішенням сесії Ланчинської

селищної ради об’єднаної територіальної громади   

№ 252-6/2018 від 10 травня 2018р.

селищний голова

____________  В.В.Попович

 

 

 

 

Положення

про Молодіжну раду

ЛАНЧИНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1.1. Молодіжна рада Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при Ланчинській селищній раді ОТГ та її виконавчого органу, створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді Ланчинської ОТГ у формуванні та реалізації молодіжної політики ОТГ в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у соціальному та економічному житті ОТГ.

1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”, іншими актами чинного законодавства, рішеннями Ланчинської селищної ради ОТГ, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Радникам на час їx повноважень видається посвідчення встановленого зразка.

1.4. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов'язуючу дію для представників та органів, які створені Молодіжною радою.

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

 2.1. Молодіжна рада у своїй діяльності ставить за мету створення соціально-економічних,  правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах обєднаної територіальної громади.

2.2. Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність. Молодіжна рада:

2.2.1. здійснює діяльність, керуючись принципами демократії та верховенства права, прозорості та чесностi, полiтичної незаангажованості та відповідальності;

2.2.2. будує діалог та відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими партнерами на принципах відкритості, чесності та співробітництва;

2.2.3. сприяє всебічному розвитку молоді з активною громадянсько-політичною позицією;

2.2.4. визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий розвиток особистості серед пріоритетів найвищого рівня;

2.2.5. культивує та винагороджує ініціативність, самовідданість та наполегливу працю;

2.2.6. визнає загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких, належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або іншої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

2.2.7. Базовими принципами етики відносин, які є обов’язковими для кожного, визнаються:

 • доброзичливість, коректність, ввічливість;
 • професіоналізм, ініціативність, відданість справі;
 • стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;
 • законослухняність;
 • чесність та відповідальність;
 • конструктивний підхід до вирішення проблем;
 • пунктуальність та обов’язковість;
 • повага до колег;
 • уникнення конфліктних ситуацій та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникнення сутичок або образ;
 • командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;
 • нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або службовий характер;
 • визнання та дотримання конституційних прав людини як найвищих пріоритетних цінностей;
 • повага до державної символіки, наслідування духовних та моральних цінностей, сформованих  багатовіковою історією рідного краю та українського народу.

2.3. сумлінне дотримання принципів Положення та інших документів виконавчих органів Ланчинської селищної ради ОТГ

2.4. Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді Ланчинської ОТГ можливість взяти безпосередню участь як у формуванні політики з питань, які впливають на життя громади, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

2.5. Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

2.5.1. розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у Ланчинській ОТГ;

2.5.2. сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань.

2.5.3. розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Ланчинської селищної ради і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

2.5.4. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально-виховного процесу;

2.5.5. координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території ОТГ, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді;

2.5.6. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян;

2.5.7.сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з представниками молоді  з питань молодіжної політики;

2.5.8.внесення рекомендацій та пропозицій до Ланчинської селищної ради ОТГ щодо її рішень з питань молодіжної політики;

2.5.9. сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного та культурного життя Ланчинської  ОТГ, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;

2.5.10. сприяння розвитку студентського та учнівського самоврядування;

2.5.11. виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики;

2.5.12. аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;

2.5.13. попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів рішень Ланчинської селищної ради ОТГ та її виконкому, розпоряджень селищного голови з питань реалізації молодіжної політики.

2.5.14. розвиток всебічних зв’язків молоді Ланчинської ОТГ з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;

2.5.15. підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді;

2.5.16. поширення серед молоді волонтерського руxу, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді;

2.5.17. сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді;

2.5.18. подання на розгляд селищному голові та селищній раді щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді в об’єднаній територіальній громаді.

2.5.19. інші завдання, які не суперечать законодавству України.

2.5.20. Молодіжна рада має свою символіку.

2.5.21. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.5.22. Рішення Молодіжної ради зберігаються в Ланчинській селищній раді ОТГ. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу селищного голови.

 

3. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 3.1. Склад Молодіжної ради становить не більше 20 радників, які працюють на громадських засадах.

3.2. Радником у Молодіжній раді може бути громадянин України віком від 14 до 35 років.

3.3. Персональний склад Молодіжної ради формується та затверджується на підставі цього Положення селищним головою. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.

3.4. Термін повноважень Молодіжної ради становить два роки з моменту набуття повноважень, який відраховується з дня відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради.

3.5. Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. Повноваження радників припиняються одночасно з припиненням повноважень Молодіжної ради.

3.6. На першому організаційному засіданні з числа радників Молодіжної ради обираються більшістю голосів 3 кандидатури на голову Молодіжної ради та подаються на розгляд селищному голові. Голова Молодіжної ради затверджується селищним головою, терміном на 1 рік, не більше ніж два роки поспіль.

3.7. Секретар та заступники голови Молодіжної ради обираються з числа членів ради, за поданням голови Молодіжної ради.

3.8. До складу Молодіжної ради на добровільній основі включаються:

3.8.1. по одному представнику від кожного навчального закладу (учні 8-11 класів), кандидатури яких подаються учнівським самоврядуванням даного навчального закладу;

3.8.2. по одному представнику від кожного населеного пункту за поданням старост та селищного голови;

3.8.3. по одному представнику від молодіжниx громадськиx організацій, що зареєстровані та діють в межаx ОТГ.

3.8.4. самовисуванці, кандидатури яких визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

3.8.5. До структури Молодіжної ради входять: голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради по роботі з молоддю старшого віку, заступник голови Молодіжної ради по роботі з молоддю молодшого віку, секретар Молодіжної ради, радники Молодіжної ради відповідно до напрямку діяльності:

- культури та дозвілля;

- розвитку учнівського самоврядування;

- фізичної культури та спорту;

- охорони здоров’я та екології;

- волонтерського руху;

- проектної діяльності;

- партнерства та міжнародних відносин;

- інформації та зв’язків з громадськістю.

  

4. ПОРЯДОК РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальниx рішень представниками молоді є засідання (наради).

4.2. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

4.3. Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини радників від загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Молодіжна рада може встановлювати дату проведення своїх засідань відповідно до затвердженого плану роботи.

4.4. Радник отримує матеріали до засідання Молодіжної ради не менше ніж за п’ять  днів до початку його роботи в порядку, визначеному Регламентом Молодіжної ради.

4.5.Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Молодіжної ради.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 5.1. Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.

5.2. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

5.2.1. обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступника голови Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;

5.2.2. утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;

5.2.3. приймає регламент Молодіжної ради;

5.2.4. приймає двома третинами голосів від загального складу символіку Молодіжної ради;

5.2.5. в межах своїх повноважень приймає рішення;

5.2.6. приймає рішення про дострокове припинення повноважень радника Молодіжної ради;

5.2.7. направляє пропозиції до селищної ради ОТГ з питань молодіжної політики;

5.2.8. приймає рішення про дострокове припинення повноважень Молодіжної ради;

5.2.9. одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів та завдань Молодіжної ради;

5.2.10. розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

5.2.11. затверджує порядок денний засідання;

5.2.12. готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю з питань упровадження та реалізації молодіжної політики, молодіжних програм на місцевому рівні;

5.2.13. подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

5.2.14. подає пропозиції щодо проведення консультацій із громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

5.2.15. розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій із громадськістю за визначеною тематикою, із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

5.2.16. здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій із громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;

5.2.17. опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

5.2.18. проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

5.2.19. узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів селищних програм, рішень селищної ради ОТГ та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

5.2.20. бере участь у розробці проектів рішень селищної ради ОТГ та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

5.2.21. бере участь у проведенні моніторингу виконання селищних Програм, рішень Ланчинської селищної ради ОТГ та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;

5.2.22. забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді та реалізації молодіжної політики;

5.2.23. розробляє та ініціює винесення на розгляд виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ проектів рішень з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

5.2.24. подає селищному голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

5.2.25. систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

5.2.26. організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;

5.2.27. підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

5.2.28. здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.

5.2.29. Рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням.

5.2.30. Рішення Молодіжної ради зобов'язані виконувати радники та органи, які утворені Молодіжною радою.

5.2.31. Для виконання покладених на неї завдань молодіжна рада має право:

   • отримувати відповідно до чинного законодавства необхідну інформацію та роз’яснення від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;
   • звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних структур;
   • організовувати власні дослідження із залученням відповідних організацій чи фахівців;
   • опубліковувати у засобах масової інформації свою позицію стосовно актуальних проблем громадського та соціально-політичного життя;
   • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Молодіжної ради;
   • вносити селищному голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень Ланчинської селищної ради ОТГ та її виконавчого комітету;
   • сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі у заходах ОТГ;
   • сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм;
   • делегувати своїх представників для участі у засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій Ланчинської селищної ради ОТГ, сесій селищної ради ОТГ, з розгляду питань, що належать до її компетенції;
   • проводити тренінги, семінари, навчання, «круглі столи» та конференції для членів Молодіжної ради та інших активістів молодіжного руху.

 

6. РАДНИКИ

 6.1. Повноваження радників починаються з моменту затвердження персонального складу Молодіжної ради відповідним розпорядженням селищного голови і закінчуються в день першого засідання (наради) Молодіжної ради нового скликання.

6.2. Повноваження радника Молодіжної ради можуть бути припинені достроково у випадках:

6.2.1. власного бажання радника скласти повноваження;

6.2.2. систематичного невиконання радником покладених на нього обов'язків;

6.2.3. втрати радником українського громадянства;

6.2.4. порушення  вимог п. 5.2 даного Положення.

6.2.5. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6.2.6. смерті радника;

6.2.7. Систематичним невиконанням обов’язків є:

   • відсутність без поважних причин на трьох засіданням Молодіжної ради;
   • невиконання рішень Молодіжної ради;
   • невиконання покладених на радника обов’язків.

6.3. Питання про дострокове припинення повноважень радників Молодіжної ради виноситься головою на розгляд засідання Молодіжної ради та якщо за дострокове припинення повноважень проголосувало простою більшістю голосів за наявності не менше ніж 2/3 членів Молодіжної ради.

6.4. Радник має здійснювати громадянське представництво інтересів сегмента молоді, який він представляє, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Молодіжної ради та утворюваних нею органів.

6.5. Радник зобов'язаний брати участь у засіданнях (нарадах) Молодіжної ради.

6.6. Радники Молодіжної ради мають право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях (нарадах) Молодіжної ради.

6.7. Радник має право висловлювати власну думку стосовно будь-якого рішення Молодіжної ради або питання, що стосується молоді. Будь-який радник, у тому числі голова Молодіжної ради, має право висловлювати думку від імені Молодіжної ради тільки за наявності відповідного рішення Молодіжної ради та з обов’язковим цитуванням змісту такого рішення. Оприлюднення власної думки із порушенням цієї вимоги є підставою для розгляду дострокового припинення повноважень радника Молодіжної ради згідно із пунктом 6.2. цього Положення

 

7. ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 7.1. Молодіжну раду очолює голова. Голову Молодіжної ради затверджує селищний голова згідно із пунктом 3.6 цього Положення. Голова Молодіжної ради подає на розгляд Молодіжної ради пропозиції про призначення своїх заступників та секретаря Молодіжної ради.

7.2. Голова Молодіжної ради:

  • представляє Молодіжну раду;
  • забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Ланчинською селищною радою ОТГ та її виконавчим комітетом;
  • вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
  • веде засідання (наради) Молодіжної ради, забезпечує дотримання на них регламенту Молодіжної ради;
  • підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;
  • забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;
  • має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання (наради) Молодіжної ради без попереднього обговорення у комісіях Молодіжної ради;
  • контролює виконання заступниками та радниками Молодіжної ради їх посадових обов'язків;
  • не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про організацію роботи Молодіжної ради.
  • У разі тимчасової відсутності Голови Молодіжної ради (відпустка, відрядження, непрацездатність, тощо) його обов'язки виконує заступник Голови Молодіжної ради по роботі з молоддю старшого віку, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

 

8. СЕКРЕТАР МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 8.1. Секретар Молодіжної ради обирається на засіданні (нараді) Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на засіданні радників.

8.2. Забезпечує поточну роботу Молодіжної ради.

8.3. Секретар Молодіжної ради:

  • повідомляє радників Молодіжної ради про час і місце проведення засідань Молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;
  • організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
  • сприяє радникам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;
  • формує порядок денний засідання Молодіжної ради у відповідності із регламентом Молодіжної ради та погоджує його з головою Молодіжної ради;
  • Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних радників Молодіжної ради.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 9.1. Селищний голова, секретар селищної ради ОТГ, заступники селищного голови, керівники виконавчих органів Ланчинської селищної ради ОТГ  (за згодою) можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

9.2. На засідання постійних комісій Ланчинської селищної ради ОТГ, виконкому, сесії Ланчинської селищної ради ОТГ, при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть брати участь запрошені представники Молодіжної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням селищного голови, за поданням голови Молодіжної ради.

9.4. Зміни до персонального складу Молодіжної ради затверджуються селищним головою.

9.5. Молодіжна рада ліквідується та реорганізується розпорядженням селищного голови.

9.6. Ланчинська селищна рада ОТГ здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

   Радник – особа, яка відповідно до напрямку діяльності, дає поради щодо вдосконалення роботи та забезпечує виконання завдань