A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради

Надвірнянського району

Івано–Франківської області

№______від 10.02.2021

селищний голова _________

Н.Р. Данилюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ соціальних послуг, правової та мобілізаційної роботи

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціальних послуг, правової та мобілізаційної роботи  Ланчинської селищної ради ( далі – Відділ)  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом апарату Ланчинської селищної ради (далі – селищної ради). Відділ утворюється селищною радою,   є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Ланчинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області, Рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

       1.3. Структура, чисельність працівників Відділу встановлюється селищною радою.

       1.4. Положення про Відділ затверджується сесією Ланчинської селищної  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної ради.

       1.5. Посадові інструкції працівників Відділу розробляються начальником Відділу та затверджуються селищним головою.

      1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

      1.7. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

2. Основні завдання

      У сфері соціальних послуг

      2.1.1.Забезпечення, в межах визначених законодавством, прав жителів територіальної громади в сфері соціального захисту, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Ланчинської територіальної громади вимог законодавства у сфері соціального захисту, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту населення, надання якісних соціальних послуг.

     2.1.2.  Організаційне, правове, консультативне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення реалізації повноважень голови Ланчинської селищної ради у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

       З питань правої роботи

       2.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Ланчинською селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів селищного голови, селищної ради та її виконавчих органів у судах та інших органах.

 

      З питань мобілізаційної роботи

    1. Сприяння в організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Ланчинської територіальної громади.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

     У сфері соціальних послуг

     3.1.1. Забезпечує дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення на території Ланчинської територіальної громади в межах статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

    3.1.2. Сприяє у створенні ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг, згідно з міжнародними стандартами.

 

    3.1.3. Бере участь у плануванні та реалізації місцевих програм соціального захисту.

 

    3.1.4. Сприяє у організації надання соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 

    3.1.5. Бере участь у  розробці  та організації виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування, та соціальних послуг за місцем проживання.

 

    3.1.6. Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.

 

     3.1.7. Проводить розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

 

    3.1.8. Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям-інвалідам, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення для вирішення  матеріально-побутових проблем.

 

   3.1.9. В межах повноважень Відділу бере участь у вирішенні питання про надання, за рахунок коштів місцевих бюджетів, ритуальних послуг у зв’язку з похованням одиноких громадян, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян; надання допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

    3.1.10. Забезпечує у сфері надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи:

    - визначення потреб населення Ланчинської територіальної громади у соціальних послугах, на основі яких планується надання послуг відповідно до чинного законодавства;

    - забезпечення проведення соціальної роботи, зокрема:

    - визначення індивідуальних потреб сімей (осіб) у соціальних послугах та соціальній підтримці;

    - здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які потрапили у складні життєві обставини, надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг у сфері соціального захисту населення;

   - організація надання соціальних послуг сім’ям (особам), які опинилися у складних життєвих  обставинах і потребують сторонньої допомоги;

   - розгляд заяв осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг та прийняття рішення стосовно їх надання, у т. ч. сприяння працевлаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв і документів, перелік яких визначено законодавством.

 

     3.1.11. Сприяє у вирішенні питань соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб на території Ланчинської територіальної громади.

 

    3.1.12. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням  благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

      3.1.13. Надає пропозиції до проекту бюджету громади в частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

      3.1.14. Підготовлює та приймає нагородні матеріали та документи багатодітних матерів , для представлення  до присвоєння  почесного звання України  «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» та забезпечує їх передання в управління  соціального захисту населення  в  Надвірнянському  районі.

3.1.15. У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Відділ виконує такі функції:

1)  забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів загальнодержавних, регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

2)  розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови Ланчинської селищної ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

3)  Бере участь у підготовці проектів меморандумів та угод про співробітництво з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, протоколів зустрічей і робочих груп з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, скарг щодо дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань;

5)  здійснює прийом громадян з питань дискримінації за ознакою статі за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в установленому порядку;

6)  В межах компетенції опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Ланчинської селищної ради щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, скарг щодо дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань;

7)  забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення навчальних заходів (семінарів/тренінгів) з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

8) забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

9)  за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків співпрацює з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

       

        З питань правої роботи

3.2.1. Бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в Ланчинській селищній раді, у представленні інтересів Ланчинської селищної ради в судах.

3.2.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради.

3.2.3. Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень, що подаються на підпис селищного голови, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.2.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Ланчинської селищної ради, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.2.5. Переглядає разом із структурними підрозділами Ланчинської селищної ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

3.2.6. Інформує селищного голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

3.2.7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд селищного голови для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.2.8. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради, та готує пропозиції до них.

3.2.9. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Ланчинської селищної ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.2.10. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.2.11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Ланчинською селищною радою та її структурними підрозділами.

3.2.12. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Ланчинській селищній раді та подає пропозиції на розгляд селищному голові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Ланчинської селищної ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу.

3.2.13. Надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради, а також за дорученням селищного голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

3.2.14. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Ланчинської селищної ради, разом із заінтересованими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.

3.2.15. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Ланчинської селищної ради в судах та інших органах.

3.2.16. Здійснює заходи щодо організації правового інформування населення, забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам з питань, що стосуються діяльності Ланчинської селищної ради.

3.2.17. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчого комітету ради.

 

3.2.18. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій.

 

3.2.19. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

        3.2.20. Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення.

        3.2.21. Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень.

 З питань мобілізаційної роботи

3.3.1. Сприяє організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

3.3.2. Організовує бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства.

3.3.3 Бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території Ланчинської територіальної громади.

3.3.4. Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення Ланчинської територіальної громади.

3.3.5. Подає пропозиції селищному голові щодо участі в організації управління в особливий період.

3.3.6. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців.

3.3.7. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.

3.3.8. Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

3.3.9. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування галузей економіки Ланчинської громади в умовах особливого періоду.

3.3.10. Готує і доводить іншим структурним підрозділам апарату Ланчинської селищної ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4. Права Відділу

      У сфері соціальних послуг

       4.1.1. Вирішувати відповідно до законодавства питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям-інвалідам, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення для вирішення матеріально-побутових проблем.

 

       4.1.2. Вирішувати питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням одиноких громадян, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян; надання  допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

      4.1.3.Забезпечувати у сфері надання соціальних і реабілітаційних послуг та проведення соціальної роботи:

    - визначення потреб населення Ланчинської селищної ради у соціальних та реабілітаційних послугах, на основі яких планується надання послуг відповідно до чинного  законодавства;

    - забезпечення проведення соціальної роботи, зокрема:

    - визначення індивідуальних потреб сімей (осіб) у соціальних послугах та соціальній підтримці;

    - здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які потрапили у складні життєві обставини, надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг у сфері соціального захисту населення;

   - організація надання соціальних та реабілітаційних послуг сім’ям (особам), які опинилися у складних життєвих  обставинах і потребують сторонньої допомоги;

   - розгляд заяв осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг та прийняття рішення стосовно їх надання, у т. ч. сприяння працевлаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв і документів, перелік яких визначено законодавством.

 

     4.1.4. Сприяти у вирішенні питань соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб на території Ланчинської територіальної громади.

 

     4.1.5. Забезпечувати відшкодування виплати щомісячної компенсації непрацюючим фізичним особам, що здійснюють догляд за особами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.

 

      4.1.6. У межах своєї компетенції організовувати роботу, пов’язану з наданням  благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

      4.1.7. Надавати пропозиції до проекту бюджету громади в частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

      4.1.8. Підготовлювати  та  приймати  нагородні  матеріали  та  документи  багатодітних матерів для представлення  до присвоєння  почесного звання України  «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» та  забезпечує  їх  передання  в управління  соціального  захисту  населення  в  Надвірнянському  районі.

 

У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1)  отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Ланчинської селищної ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання завдань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії, дискримінації за ознакою статі;

2)  залучати в установленому порядку до виконання окремих завдань, участі у вивчені окремих питань забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Ланчинської селищної ради підприємств, установ, організацій (за погодження з їх керівниками), представників громадських об’єднань та іноземних неурядових організацій (за згодою);

3)  за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків брати участь у нарадах та інших заходах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях;

4)  користуватися інформаційною, аналітичною та матеріально-технічною базою Ланчинської селищної ради.

 

        З питань правої роботи

        4.2.1. Надавати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Ланчинської селищної ради у відповідність із законодавством. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає селищному голові письмовий висновок до проекту акта.

4.2.2.   Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Ланчинської селищної ради у межах повноважень.

4.2.3.   Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів Ланчинської селищної ради.

4.2.4.   Залучати за згодою керівників структурних підрозділів Ланчинської селищної ради спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.2.5.   Інформувати селищного голову про покладення на Відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів структурними підрозділами Ланчинської селищної ради.

4.2.6. Вимагати від працівників установи передавання на зберігання документів, оформлених відповідно до чинного законодавства.

 

4.2.7. Повертати працівникам ради на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

         З питань мобілізаційної роботи

         4.3.1. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

4.3.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів апарату Ланчинської селищної ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3.3 Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів апарату Ланчинської селищної ради, представницьких органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3.4. Ініціювати скликання в установленому порядку за погодженням з керівництвом апарату Ланчинської селищної ради наради з питань, що належать до його компетенції.

4.3.5. Подавати селищному голові пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні правоохоронних, оборонних і мобілізаційних заходів, а також щодо накладення стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень селищного голови з цих питань.

4.3.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5. Організація роботи відділу

5.1.  Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, або інша посадова особа ради згідно розпорядження селищного голови відповідно до вимог діючого законодавства.

5.2. Начальник і спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

        5.3. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

        5.4. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які готуються начальником відділу і затверджуються селищним головою.

        5.5.  Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та підрозділами апарату Ланчинської селищної ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.

6. Начальник Відділу

6.1.    Здійснює керівництво роботою Відділу.

6.2.    Очолює Відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про Відділ.

6.3.    Організовує роботу працівників Відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на Відділ завдань.

6.4.    Подає пропозиції селищному голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання, присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування.

6.5. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

6.6.    Візує документи Ланчинської селищної ради в межах своєї компетенції.

6.7.    Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та контролює їх роботу.

6.8.    Приймає участь в роботі з добору та розстановки кадрів Відділу, підвищення їх кваліфікації, координує проходження практики і стажування студентами навчальних закладів та претендентами на посади у Відділі.

6.9.    Координує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради та її апарату.

7. Відповідальність.

         7.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за невиконання і неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

 

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

          8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради, з органами виконавчої влади, а також  установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь