Затверджено:

                                                                                          Рішенням сесії

                                                                               Ланчинської селищної ради ОТГ

                                                                                          № 73-4/2018

                                                                                          від 26.01.2018 р.

                                                                   Ланчинський селищний голова ОТГ

                                                                                                                                                             _____________  В.В.Попович                                                                                                  

                         

                  

 

 

 

С Т А Т УТ

комунального підприємства

«КАРПАТИ»

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селище Ланчин

2018рік

 

 

1.Загальні  положення.

 1. Засновником  комунального підприємства  «Карпати»  /надалі Підприємство/  є  Ланчинська  селищна  рада об`єднаної територіальної громади /надалі Засновник/.

 

 1. Назва підприємства:

                                повна  назва - комунальне  підприємство «Карпати».

                        скорочена  назва  - КП  «Карпати».

 1. Юридична  адреса:

78455,  Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Ланчин, вул.Шкільна, 3

 

2.Предмет  діяльності  підприємства

 

2.1 Предметом діяльності  підприємства  є:

    а/ організація  своєчасного  і якісного  виконання:

 • робіт  з благоустрою  територій;
 • робіт  по замовленню  населення;
 • надання  транспортних  послуг;
 • надання  ритуальних послуг;
 • будівельно-монтажних робіт;
 • земляних  робіт;
 • влаштування  основ  та фундаментів, спеціальні  роботи в  ґрунтах;
 • зведення  несучих  та  огороджувальних  конструкцій  будівель  та  споруд;
 • робіт з вуличним освітленням;
 • робіт  з влаштування  зовнішніх  інженерних  мереж і устаткування;
 • робіт  з  прокладання зовнішніх  мереж  газопостачання;
 • робіт з прокладання  внутрішніх  мереж  газопостачання;
 • монтаж  газових  приладів;
 • робіт  з  влаштування  внутрішніх  мереж;
 • робіт з  будівництва  доріг;
 • робіт з  озеленення  територій;
 • виконання  робіт  по  замовленню  населення;
 • надання  побутових  послуг;
 • надання  послуг  з  водопостачання,  теплопостачання  та  відведенню  каналізаційних стоків;
 • пасажирські  перевезення;
 • надання послуг  по  деревообробці;
 • надання  послуг  з  вантажно-розвантажувальних  робіт;

б/ побудова  і  введення  в  дію  потужностей  і  об`єктів  власного будівництва:

 • виготовлення  будівельних матеріалів  та  конструкцій;
 • діяльність ринків;
 • оптова  та  роздрібна  торгівля  будівельними  матеріалами та  конструкціями;
 • пожежна  охорона;
 • заготівля  вторинної  сировини  та  залишків  с/г продукції;
 • заготівля  лікарських  рослин;
 • оптова  торгівля  продуктами  харчування  та промисловими  виробами;
 • роздрібна  торгівля  продуктами  харчування  та  промисловими  виробами;
 • збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах;
 • збирання матеріалів, придатних для вторинного використання;
 • збирання сміття з урн у громадських місцях;
 • збирання будівельних відходів та відходів розбирання будівель;
 • діяльність з вивезення безпечних відходів .

 

            в/ здійснення інших  видів  прибуткової діяльності,  що  не  забороняється  законодавством  України  та  сприяє  виконанню  статутної  діяльності.

 

2.2 КП  «Карпати»   реалізує  свою  продукцію  і  послуги  за  цінами  і  тарифами,  що  встановлюються  на  договірній основі.

 

3.Юридичний  статус  підприємства.

3.1 Підприємство  є  юридичною  особою  від  дня  його  державної реєстрації,  яке  діє  на  принципах  самоокупності.

3.2 У  своїй  виробничій  і  господарській  діяльності  Підприємство  керується  Законами  України  і  даним  Статутом.

3.3 Підприємство  має  самостійний  баланс,  розрахунковий  та  інші  рахунки,  печатку  зі  своєю  назвою,  штамп ,  банківські  та  інші  реквізити.

3.4 Підприємство несе  відповідальність  за  своїми  зобов’язаннями  в  межах належного  йому  майна,  згідно  з  чинним  законодавством,  а  також  повністю  відповідає  за  результати  своєї  виробничо-господарської  діяльності.

3.5 Підприємство  не відповідає  за зобов’язання  Засновника,  а  Замовник  не  відповідає  за  зобов’язання  Підприємства.

3.6 Підприємство  має  право  укладати угоди,  набувати  майнові  та особисті  немайнові  права, нести обов’язки захищати  свої  інтереси  у  відповідності  до  чинного  законодавства України.

 

4.Майно  підприємства.

 

 4.1 Майно  Підприємства  становлять  основні фонди  та  обігові  кошти,  а  також  цінності,  вартість  яких  відображається в  самостійному  балансі.  Статутний  фонд  Підприємства  складається  з  основних  засобів,  матеріалів  та швидкозношуючих  матеріалів,  як  цілісний  майновий  комплекс  та становить 1690907(один мільйон шістсот дев`яносто тисяч дев`ятсот сім ) грн.

4.2 Майно  Підприємства  відповідно  до  законів  України,  Статуту  Підприємства  та  укладеного  договору  довірчого  управління  належить  йому  на  праві  володіння  та користування,  власником  якого  є Засновник.

4.3 Ризик  випадкової  загибелі  або  пошкодження  майна,  що передане  Підприємству в  користування  Засновником,  несе  Підприємство.

4.4 Підприємство  має  право  по  погодженню  із  Замовником:

    - визначати  організацію  експлуатації  переданих  йому  Засновником  майна і  коштів;

    - придбати  та  орендувати  основні  засоби,  приймати  їх  з  балансу  на  баланс  від  підприємств,  організацій та установ;

     - розробляти  на  договірній  основі  найпростішу  проектно-кошторисну  документацію  на  капітальний  ремонт  об’єктів  комунального  господарства  та  на  благоустрій  об’єктів  соціально-культурного  призначення  по  замовленню   підприємств,  організацій,  установ;

    - списувати  з  балансу  основні  засоби,  обладнання,  транспортні  засоби,  інвентар,  якщо  вони  зношені  або  технічно  застарілі за погодженням із Засновником.

Застава  майна  або  передача  його в  оренду  чи  відчуження  такого здійснюється  Підприємством за погодженням  із  Засновником.

4.5 Джерелом  формування  майна  Підприємства  є:

    - доходи  одержані  від  реалізації  послуг, а також  від  інших  видів господарської  діяльності;

    - кредити  банків  та  інших  кредиторів;

    - капітальні  вкладення  та  дотації з  бюджетів;

    - придбання  майна  іншого  підприємства,  організації;

    - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування  організацій,  підприємств  і  громадян;

     - інші  джерела  не  заборонені  законодавчими актами  України.

5.Управління  підприємством.

5.1 Підприємство  очолює  начальник.

5.2 Начальник Підприємства призначається  Засновником  на  контрактній  основі.

5.3 Начальник Підприємства:

    - керує  всією діяльністю  і організовує  роботу  Підприємства;

    - несе  відповідальність  за  результатами  діяльності  Підприємства;

    - звітує про роботу за відповідний період

    - без  доручень  діє  від  імені  Підприємства  і  є  представником його  інтересів  в  усіх  установах і  організаціях;

    - розпоряджається  майном  Підприємства та  коштами,  укладає  угоди,  видає  доручення;

     - у  межах  своєї компетенції  видає  накази  і  дає  вказівки  обов’язкові  для  всіх  працівників  підприємства,  розробляє  в  міру  виробничої  потреби  та  коректує штатний  розпис,  здійснює  заохочення  та  накладає  стягнення  на  підлеглих,  приймає на роботу  та  звільняє  від  неї  працівників,  керуючись  при цьому  КзпП України;

     - відкриває  в  установах  банків  розрахункові  та  інші  рахунки  підприємства;

     - розробляє відповідні проекти рішень про встановлення в порядку і межах, визначених законодавством  тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємством комунальної власності, подає на розгляд та затвердження виконавчих органів.

5.4 Начальник  по  погодженню  із  Засновником  призначає  на посаду  і  звільняє  з  посади  керівників  підприємства,  головного  бухгалтера,  керівників  та спеціалістів  підрозділів  підприємства,  майстрів,  приймає  та звільняє  працівників  згідно  вимог  чинного  законодавства  України.

5.5 Повноваження  трудового  колективу  Підприємства  реалізується  загальними  зборами.

5.6 Трудовий  колектив  Підприємства:

   - розглядає  і  затверджує  проект  колективного  договору;

   - розглядає  і  вирішує  згідно  з  цим Статутом  питання  самоврядування  трудового колективу;

   - визначає  і  затверджує  перелік  і  порядок  надання  працівникам  підприємства  соціальних  пільг;

   - бере  участь  у  матеріальному  і  моральному  стимулюванні  праці.

5.7 Право  укладання  колективного  договору  надається  начальнику підприємства,  а  від  імені трудового  колективу  уповноваженому  ним  органу.

 

6.Господарська  діяльність  підприємства.

 

6.1 Підприємство  самостійно  здійснює  матеріально-технічне  забезпечення  власного  виробництва  і капітального  будівництва  через  систему  прямих  угод  або через  товарні  біржі  та  інші  посередницькі  організації  України.

6.2 Підприємство  самостійно  по  погодженню  із  Засновником  розробляє  план  господарської  діяльності  згідно  із  зобов’язаннями,  які  воно  взяло  за договорами, визначає  стратегію і  тактику та  основні  напрямки  розвитку  відповідно  до  кон’юктури  ринку  і  економічної  ситуації.

6.3 Підприємство  має  право  здійснювати  зовнішньоекономічну  діяльність згідно  з діючим  законодавством  України.

6.4 Підприємство  при  підготовці  планів  свого  економічного  розвитку  погоджує  з  Засновником  заходи,  які  можуть  викликати  екологічні,  соціальні,  демографічні  та  інші  наслідки.

6.5  Джерелом  формування  фінансових  ресурсів  Підприємства  є  прибуток,  амортизаційні  відрахування  та  інші  кошти.

6.6 Прибуток  Підприємства  утворюється  з надходжень  від  господарської  діяльності  після  покриття  матеріальних  витрат,  сплати  обов’язкових  платежів,  виплати  заробітної плати,  чистий  прибуток  розподіляється  керівником  підприємства.  За  рахунок  прибутку  формується  фонд  розвитку підприємства,  фонд  матеріального  заохочення,  фонд соціального  розвитку.  На  підприємстві  може  утворюватися  фінансовий  резерв.  Не  використані  в  даному  році  кошти  переносяться  на  наступний  рік  і  розподіляються  по  погодженню  із  Засновником.

6.7 Начальник  Підприємства  обирає  форму  і  систему  оплати  праці,  встановлює  працівникам  конкретні розміри  тарифних  ставок,  посадових  окладів,  премій,  винагород, надбавок  і  доплат  згідно  чинного  законодавства.

6.8 Підприємство  може  використовувати на виробничі  та  соціальні  цілі  банківські  кредити  у  встановленому  порядку  на  умовах  суворого  додержання  принципів  кредитування.

7.Облік  та  звітність

7.1 Підприємство  здійснює  оперативний  та  бухгалтерський  облік  результатів  своєї діяльності,  а  також  веде  систематичну звітність.  Фінансова  та  статистична  звітність /залежно  від  форми  та  терміну звітності/  подається  відповідно  до  чинного  законодавства,  а  також  Засновнику -  за  підсумками  фінансового  року.

7.2 Перший  фінансовий  рік  починається  з дати  реєстрації  Підприємства  і  завершується  31 грудня  цього року.  Наступні  фінансові  роки  визначаються  відповідно  до календарних.

7.3 Річні  результати діяльності  Підприємства  затверджуються  Засновником.

7.4 Фінансово-господарська  діяльність  Підприємства  здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства.

7.5 Комплексна  ревізія  фінансово-господарської  діяльності  Підприємства  проводиться  з  ініціативи  Засновника.

 

 8. Припинення  діяльності  підприємства

 

8.1 Припинення  діяльності  Підприємства  здійснюється  за  рішенням  Засновника  або  Господарського  суду.

8.2 Ліквідація  Підприємства  проводиться  призначеною  Засновником  комісією,  а  в  разі  ліквідації  Підприємства  за рішенням  Господарського  суду  ліквідаційною  комісією,  що  призначається  цим  органом.

З  дня  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходить  повноваження  по  управлінню  справами  Підприємства.

8.3 Ліквідація  Підприємства  вважається  завершеною  з  моменту  внесення даних  про  це  до  державного  реєстру.