Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради

Надвірнянського району

Івано–Франківської області

№_______від ____________

селищний голова _________

Н.Р. Данилюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ економічного розвитку, фінансів та бухгалтерського обліку

Ланчинської селищної ради Надвірнянського району

Івано-Франківської області

 

                                                   1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів Ланчинської селищної ради  ( далі – Відділ)  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом апарату Ланчинської селищної ради (далі –  селищної ради). Відділ утворюється  селищною радою,   є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади.

       1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Статутом Ланчинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області,   Рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими  актами.

       1.3. Структура, чисельність працівників Відділу встановлюється селищною радою.

       1.4. Положення про Відділ затверджується сесією Ланчинської селищної  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної  ради.

      1.5. Посадові інструкції працівників Відділу розробляються начальником Відділу та  затверджуються селищним головою.

        1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання

       2.1. Забезпечення реалізації на території Ланчинської селищної ради  державної політики:

       -   економічного і соціального розвитку;

       -   фінансової, регіональної, цінової, промислової;

       -   у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

       -   з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики;

       -   у сфері торгівлі та побутових послуг;

     2.2. Сприяння всебічному економічному розвитку територіальної громади.

Організація виконання стратегічних і поточних програм соціально-економічного розвитку та культурного розвитку громади.

Розробка проектів програми соціально-економічного розвитку громади та подання їх на затвердження  селищної ради.

Сприяння залученню інвестицій в економіку громади.

Реалізація політики співробітництва громад.

     2.3.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та складання звітності.

 

     2.4. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

 

    2.5. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

 

     2.6. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

 

     2.7.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

     2.8. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які підпорядковані виконавчому комітету сільської ради.

 

3.Відділ відповідно до покладених на нього завдань

   3.1.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів

законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією.

    3.1.2.Організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади та бере

участь у розробленні програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на відповідний період.

     3.1.3.Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств громади  всіх форм власності.

     3.1.4.Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

    3.1.5.Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів місцевого бюджету.

    3.1.6.Забезпечує виконання державної , регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.

    3.1.7.Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.

    3.1.8.Аналізує та здійснює контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами громади усіх форм власності.

     3.1.9.Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.

    3.1.10.Готує проекти розпорядчих актів громади, її виконавчих органів і голови громади, в т. ч. нормативного характеру.

    3.1.11.Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

   3.1.12. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

    3.1.13.Забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку

 звітів про її виконання.

    3.1.14.Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного, інвестиційного та фінансового  розвитку громади на середньо - та короткостроковий період програм економічного, фінансового, інвестиційного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади.

3.1.15.Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного,

інвестиційного  та фінансового  розвитку громади на короткостроковий період.

3.1.16.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних

 інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.1.17.Організовує розроблення проектів (програм) транскордонного

співробітництва та надсилає ті з них, які пройшли відповідний обласний конкурсний відбір, центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів).

3.1.18.Проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади.

3.1.19.Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на

нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

3.1.20.Готує пропозиції щодо:

      - погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

      - надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

      - створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

3.1.22.Вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних

 економічних зв'язків.

3.1.23.Сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з

іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів.

3.1.24.Надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо

пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва.

3.1.25.Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення

 середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

    3.1.26.Здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить

пропозиції щодо його подальшого розвитку.

3.1.27.Координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу

громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій.

3.1.28.Бере участь у координації роботи промислових підприємств,

підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку.

    3.1.29.Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих

умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

3.1.30.Розробляє проекти селищних програм розвитку малого і середнього

підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм.

3.1.31.Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього

підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва.

3.1.32.Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів,

конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території селищної ради.

3.1.33.Сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними

підрозділами селищної ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах.

3.1.34.Здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної

технічної допомоги та визначає їх координаторів.

3.1.35.Надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги

відповідно до пріоритетних напрямів економічного, інвестиційного та фінансового розвитку.

3.1.36.Здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності

територіальної громади.

3.1.37.Здійснює надання селищною радою в установленому порядку

повноваження з управління майном підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади.

3.1.38.Бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму

природокористування, раціонального використання природних ресурсів.

    3.1.39. Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

     - проводить моніторинг цін, за якими закуповуються товари і послуги;

     - надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель.

     3.1.40. Вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету.

     3.1.41. Готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп.

     3.1.42. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету селищної ради.

    3.1.43. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

    3.1.44. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради.

    3.1.45. Бере участь у підготовці звітів селищного голови

    3.1.46. Інформує населення громади про стан виконання визначених законом повноважень.

     3.1.47. Забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

     3.1.48. Розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

     3.1.49. За дорученням керівництва селищної ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

     3.1.50. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

     3.1.51. Забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

     3.1.52. Забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних.

     3.1.53. Організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

     3.1.54. Здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

     3.1.55.  Організовує роботу постійної робочої групи з питань економічного і соціального розвитку громади.

     3.1.56. Координує та проводить роботу щодо підготовки та написання проектів та програм. 

З питань бухгалтерського  обліку

    3.2.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших  нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

     3.2.2. Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та бюджетну звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

    3.2.3. Здійснює поточний контроль за:

      - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

      - правильністю зарахування та використання власних надходжень виконавчого комітету селищної  ради;

      - веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету.

 

     3.2.4. Своєчасно подає звітність.

 

     3.2.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

 

     3.2.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

     - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських  операцій;                                                                                                  - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

 

      3.2.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

 

      3.2.8. Забезпечує:

      - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

      - достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

     - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

     - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

 

      3.2.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

 

     3.2.10. Розробляє штатний розпис апарату виконавчого комітету та відділів селищної ради на підставі структури установи, розпоряджень селищного голови.

 

      3.2.11. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

 

      3.2.12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

      3.2.13. Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими складовими:

     - облік видатків;

     - облік грошових коштів на рахунках установи;

     - облік розрахунків по заробітній платі і стипендіях;

     - облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами;

     - облік розрахунків у порядку планових платежів;

     - облік розрахунків з підзвітними особами;

     - облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

     - облік необоротних активів;

     - облік запасів та МШП;

     - облік результатів виконання кошторису;

     - складання і подання звітності до відповідних органів;

     - організація проведення інвентаризації;

     - організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;

     - організація забезпечення бухгалтерського обліку;

     - організація розвитку бухгалтерського обліку.

     

      3.2.14.  Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоди та внесені до зареєстрованих установою баз персональних даних «Медок», «Особи, що заохочені відповідно до Програми відзначення міжнародних, державних і професійних свят, пам’ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне та регіональне значення, ювілеїв і вшанування пам’яті видатних людей», виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються.

 

      3.2.15. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до

Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності.

 

4. Права

     4.1.1. За дорученням керівництва селищної ради, представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях з питань, що в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.

    4.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

     4.1.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції відділу, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

    4.1.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку.

    4.1.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

    4.1.6. Брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

    4.1.7. Вносити на розгляд селищної ради проекти розпоряджень селищного голови, планів, доповідні записки, інформаційні, аналітичні довідки, що належать до компетенції відділу.

    4.1.8. Вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації.

З питань бухгалтерського  обліку

      4.2.1. Одержувати від структурних підрозділів   та підвідомчих бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

 

     4.2.2. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних і інших цінностей.

 

      4.2.3. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

 

      4.2.4. Надавати селищному голові пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної інформації.

 

      4.2.5. Представляти виконавчий комітет Ланчинської  селищної ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

 

     4.2.6. Вносити селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

    4.2.7. Здійснення зв’язку з іншими установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

     4.2.8. Вказівки відділу з бухгалтерського обліку та звітності в межах функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання підрозділами виконавчого комітету Ланчинської  селищної ради.

 

5. Організація роботи

     5.1. Відділ очолює начальник Відділу – головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

   5.2.Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

   5.3.Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної ради.

   5.4.Документи, що готуються Відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються селищним головою.

6. Начальник Відділу

      6.1. Начальник Відділу -  головний бухгалтер (далі – начальник Відділу) призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови у порядку, визначеному законодавством. Безпосередньо підпорядковується селищному голові та здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі

      6.2. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.

 

      6.3. Вносить в установленому порядку пропозиції   Ланчинському селищному голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

 

      6.4. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

 

      6.5. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

 

     6.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

 

     6.7. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу.

 

     6.8. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

 

     6.9. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.

 

     6.10. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

 

     6.11. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників Відділу.

 

     6.12. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на  веб-сайті Ланчинської селищної ради   в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

 

    6.13. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

     6.14. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.

 

    6.15.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Ланчинської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

 

   6.16.Планує роботу Відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради.

    6.17.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

    6.18.Звітує перед виконавчим комітетом селищної ради, селищною радою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

    6.19.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у їх засіданнях.

    6.20.Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, установами та організаціями - за дорученням керівництва.

    6.21.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

    6.21.Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

    6.22.Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

    6.23. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Відділу.

7. Відповідальність

         7.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за невиконання і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

 

         7.2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

 

        7.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

        7.4.Начальник  Відділу несе відповідальність за:

         -  неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни;

         - не забезпечення  виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

        -  недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу;

        - незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу;

       -  негативні  наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

       - невідповідність прийнятих  ним рішень вимогам чинного законодавства;

       -несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу;

     -  незабезпечення створення у Відділі належних умов з охорони праці.

 

 

8. Взаємовідносини з іншими підрозділами

    8.1.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

   8.2.Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з управлінням фінансів Ланчинської селищної ради ,  Департаментом фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, виконавчими органами Ланчинської селищної ради  та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

9. Заключні положення

     9.1. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

     9.2. Відділ звітує про свою роботу перед селищною радою та її виконавчим комітетом.

    9.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Ланчинській селищній раді, передбаченої Регламентом роботи Ланчинської селищної ради.

    9.4. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Ланчинської селищної ради у встановленому законом порядку.