ПОЛОЖЕННЯ

про  відділ видатків Управління фінансів Ланчинської селищної ради

 

 І. Загальні положення

1. Відділ видатків(далі – відділ) входить до структури  Управління фінансів.

(далі – Управління). Працівники відділу підпорядковуються керівнику відділу, а керівник  відділу - начальнику Управління.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України; Бюджетним кодексом України; законами України; Указами та розпорядженнями Президента України; постановами Верховної Ради України; постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами і інструкціями Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України; рішеннями Ланчинської селищної ради (далі – селищної ради) та розпорядженнями голови селищної ради; положенням про Управління, а також цим положенням.

3. Робота відділу здійснюється під керівництвом начальника відділу, який призначається і звільняється з посади селищним головою.

ІІ. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення та організація роботи з формування та виконання селищного бюджету;

- здійснення аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади,

перспектив її подальшого розвитку;

- координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль в межах

компетенції за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу (складання, розгляду та затвердження, виконання (внесення змін) бюджету, а також звітності);

- організація роботи та участь у розроблені прогнозу та проекту бюджету селищної ради;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного

планування та здійснення витрат.

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Бере участь у розробленні Програми соціально-економічного та культурного

розвитку територіальної громади на відповідний період.

2. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів територіальної громади, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази.

3. Бере участь у підготовці зауважень та пропозицій до одержаних від Міністерства фінансів України розрахункових показників до проекту бюджету по галузях, проблемних питань соціально-економічного розвитку територіальної громади, вирішення яких потребує участі центральних органів виконавчої влади, розрахункових показників трансфертів (освітньої субвенції та ін.).

4. Організовує роботу по формуванню прогнозу селищного бюджету на

середньостроковий період:

- розробляє і доводить до головних розпорядників коштів селищного бюджету

інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу селищного бюджету, орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;

- проводить під час складання і розгляду прогнозу селищного бюджету аналіз

бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних коштів;

- складає розрахунки обсягів видатків, фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету на середньостроковий період;

- після узгодження структурними підрозділами з керівництвом Управління всіх

розрахункових показників формує прогноз селищного бюджету на середньостроковий період, готує необхідні матеріали з цього питання.

5. Організовує роботу по формуванню проекту селищного бюджету на відповідний бюджетний період:

- розробляє і доводить до головних розпорядників коштів селищного бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету, орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на плановий період;

- проводить під час складання і розгляду проекту селищного бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів;

- складає розрахунки обсягів видатків, фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету на плановий період;

- проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності їх меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- готує висновки про включення бюджетних запитів до проекту селищного бюджету;

- після узгодження структурними підрозділами з керівництвом Управління всіх розрахункових показників формує проект селищного бюджету на наступний бюджетний рік, готує необхідні матеріали з цього питання;

- спільно з іншими структурними підрозділами Управління опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради щодо показників селищного бюджету на плановий період;

- за дорученням керівництва Управління готує остаточні розрахунки та проект рішення селищної ради, пояснювальну записку, довідку та інші, визначені статтею 76 Бюджетного кодексу України, матеріали до нього.

6. Готує зведення по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з селищного бюджету.

7. Після узгодження галузевими відділами з керівництвом Управління окремих показників збалансованого розпису селищного бюджету на відповідний рік складає відповідні форми річного та помісячного розписів асигнувань, фінансування загального та спеціального фондів, повернення кредитів до селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету із загального та спеціального фондів, річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень (у розрізі головних розпорядників коштів селищного бюджету). Подає зазначені документи на розгляд заступника начальника Управління, а після його погодження – на затвердження начальнику Управління.

Після затвердження керівництвом Управління цих документів надає їх територіальному органу Державної казначейської служби України та структурним підрозділам Управління для подальшої роботи.

8. У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет на новий бюджетний період складає тимчасовий розпис асигнувань, фінансування та кредитування загального і спеціального фондів на термін, узгоджений з керівництвом Управління.

Після затвердження керівництвом Управління цих документів надає їх Казначейству та структурним підрозділам Управління для подальшої роботи.

9. Здійснює перевірку паспортів бюджетних програм, підготовлених відповідними головними розпорядниками коштів селищного бюджету, та подає їх на погодження начальнику Управління.

10. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання бюджетних коштів установ і організацій, які фінансуються з селищного бюджету.

11. Забезпечує своєчасне внесення змін до показників селищного бюджету:

- готує офіційний висновок про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до селищного бюджету;

- розглядає за дорученням керівництва звернення головних розпорядників

бюджетних коштів щодо внесення змін до бюджетних призначень;

- узагальнює пропозиції структурних підрозділів Управління, головних

розпорядників коштів селищного бюджету щодо виділення додаткових коштів з селищного бюджету, їх перерозподілу та надає їх начальнику Управління;

- спільно з іншими структурними підрозділами Управління опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради щодо показників селищного бюджету на плановий рік та внесення змін до рішення про бюджет.

12. Вживає в межах повноважень заходи щодо виконання селищного бюджету та ефективного використання бюджетних коштів, здійснює аналіз використання бюджетних коштів та підготовку пропозицій щодо формування оптимальної мережі бюджетних установ.

13. Забезпечує розгляд пропозицій головних розпорядників коштів селищного бюджету про надання їм фінансування з селищного бюджету (на підставі наданих ними заявок):

- проводить звірку з структурними підрозділами Управління уточнених планів асигнувань по головних розпорядниках коштів селищного бюджету та забезпечує їх фінансування у відповідності з цими показниками і взятими фінансовими зобов’язаннями;

- готує розпорядження про виділення коштів з рахунків селищного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів селищного бюджету та подає їх на затвердження керівництву Управління;

- після затвердження в установленому порядку розпоряджень про проведення фінансування з селищного бюджету передає їх на паперових та електронних носіях територіальному органу Державної казначейської служби України на виконання;

- веде облік та складає реєстр розпоряджень на виділення коштів з селищного бюджету.

14. Організовує та забезпечує роботу щодо звітності про виконання селищного

бюджету:

- організовує прийняття звітів головних розпорядників коштів селищного бюджету.

Здійснює спільно з структурними підрозділами Управління аналіз цих звітів;

- забезпечує щомісячне зведення інформації про спрямування коштів селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, щоквартально – про використання цих коштів (касові видатки) головними розпорядниками коштів селищного бюджету;

- готує та забезпечує подання селищній раді, після схвалення виконавчим комітетом, квартальних та річного звітів про виконання селищного бюджету, пояснювальну записку до них, проекти рішень з цього питання та інші необхідні матеріали.

15. Проводить аналітичну роботу, а саме:

- за дорученням керівництва Управління здійснює аналіз окремих показників селищного бюджету;

- по закінченню місяця проводить звірку звітних даних селищного бюджету (планові призначення), наданих довідками територіальному органу Державної казначейської служби України, з даними, занесеними до системи ІАС «Місцеві бюджети»;

- разом з іншими структурними підрозділами Управління проводить аналіз наданих територіальним органом Державної казначейської служби місячних, квартальних та річних фінансових звітів про виконання селищного бюджету. При виявленні розбіжностей складає пояснювальну записку до них.

16. Здійснює контрольні функції щодо:

- обліку трансфертів, отриманих селищним бюджетом з інших місцевих бюджетів та наданих з селищного бюджету іншим місцевим бюджетам, забезпечує відповідність їх фактичного перерахування встановленим бюджетним призначенням;

- обліку вільних залишків коштів;

- обліку залишків коштів та напрямків використання за цільовими фондами,

утвореними селищною радою;

- виконання видаткової частини селищного бюджету;

- дотримання у відділі вимог бюджетного законодавства, законів, постанов та

розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради, розпоряджень голови селищної ради, прийнятими у межах їх компетенції, наказів Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України з питань складання та виконання бюджету.

17. Розробляє проекти розпоряджень голови селищної ради та рішень селищної ради, які відносяться безпосередньо до компетенції відділу, та забезпечує їх супровід.

- Приймає від структурних підрозділів Управління пропозиції до проектів розпоряджень голови селищної ради та рішень селищної ради по внесенню змін до рішення про бюджет на відповідний рік, які не відносяться до компетенції відділу.

- Узагальнює надані структурними підрозділами Управління пропозиції до проекту розпорядження голови селищної ради та рішення селищної ради, забезпечує їх своєчасне надання виконавчому комітету селищної ради.

18. Розглядає, у межах компетенції, проекти законодавчих та нормативних актів та подає на розгляд начальника Управління свої зауваження і пропозиції.

19. Забезпечує підготовку інформації для висвітлення на вебсайті щодо:

- щоквартального та річного звітів про виконання селищного бюджету;

- стану виконання селищного бюджету (щомісячно).

20. Розглядає листи, скарги, звернення, запити щодо отримання публічної інформації, які надходять до відділу, готує, у межах компетенції, проекти відповідей на них та забезпечує направлення відповіді адресату.

21. Готує матеріали:

- для проведення громадських слухань щодо обговорення звіту про виконання селищного бюджету за відповідний період. Організує роботу по проведенню цих слухань;

- до виступу начальника Управління на засіданнях постійних комісій селищної ради та на сесії селищної ради з питань щодо проекту селищного бюджету на відповідний бюджетний рік, внесення змін до рішення про бюджет, звіту про виконання селищного бюджету.

22. Складає план роботи відділу на відповідний період та дотримується термінів його виконання.

23. Відповідно до компетенції відділу здійснює інші функції, передбачені положенням про Управління та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

ІV. Відділ має право:

1. Отримувати від структурних підрозділів Управління інформацію, розрахунки, відомості про виконання селищного бюджету та інші матеріали, необхідні для складання прогнозу, проекту селищного бюджету, контролю за ходом його виконання.

2. Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів селищної ради, територіального органу Державної казначейської служби, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час виконання завдань відділу.

3. Надавати за дорученням керівництва структурним підрозділам Управління роз’яснення з питань, пов’язаних із складанням, виконанням селищного бюджету та проведенням аналізу стосовно його виконання.

4. Вносити на розгляд керівництва Управління пропозиції по удосконаленню бюджетного законодавства та з інших питань організації бюджетної роботи.

5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Управління.