ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Ланчинської селищної ради Надвірнянського району

Івано-Франківської області

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей Ланчинської селищної ради (далі - Служба) є структурним підрозділом Ланчинської селищної ради. Служба у справах дітей  утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сесії Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади від 30.11.2017 № 3-1/2017. утворюється  селищною радою,   є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

 

1.2. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Ланчинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області та Рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими  актами.

1.3. Структура, чисельність працівників і штатний розпис Служби встановлюється селищною радою.

1.4. Положення про Службу затверджується сесією Ланчинської селищної  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної  ради.

1.5. Посадові інструкції працівників Служби розробляються начальником Служби та  затверджуються селищним головою.

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

2.  Основні завдання

2.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

2.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

2.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

2.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Ланчинської селищної ради щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

  

2.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Надвірнянського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.

        

2.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

 

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань

 

3.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини з метою координації зусиль відділів і управлінь Ланчинської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

 

3.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами  заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

 

3.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини.

 

3.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

 

3.5. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

 

3.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сімю, дитячий будинок сімейного типу.

 

3.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

 

3.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.

 

3.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. 

         

3.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

 

3.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

 

3.12. Організовує облік дітей дошкільного віку.

 

3.13. Здійснює моніторинг забезпечення школярів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками.

 

3.14. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення  18-річного віку.

 

4. Права Служби

 

4.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

 

4.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії.

 

4.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

 

4.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

 

4.5. Здійснювати перевірки магазинів на предмет дотримання законодавства, яке забороняє реалізацію дітям тютюнових та алкогольних виробів.

        

4.6. Перевіряти умови організації дозвілля дітей в кафе, барах, диско-клубах, інтернет-клубах та закладах, в яких проводяться дискотеки.

 

4.7. Проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності на предмет дотримання законодавства про недопущення аморальних впливів та розбещення дітей. Порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій при виявленні у продажі порнографічної продукції, а також продукції, що пропагує насильство, жорстокість, з метою  попередження аморального впливу та розбещення дітей.

 

4.8. Перевіряти дотримання керівниками підприємств та організацій законодавства про працю дітей.

 

4.9. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків.

 

4.10. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

 

4.11. Виносити на розгляд комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

 

4.12. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

 

4.13. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

 

4.14. Перевіряти виховну роботу з дітьми у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, забезпечувати дотримання їх законних прав та інтересів.

 

4.15. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків. 

 

4.16. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

 

5. Організація роботи Служби

 

5.1. Службу очолює начальник Служби, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади селищним головою.

 

5.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою,  досвідом роботи та стажем служби в органах місцевого самоврядування, (державної служби) не менше трьох років.

 

5.3. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету.

Граничну чисельність Служби затверджує сесія Ланчинської селищної ради.

Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  селищний голова.

Начальник Служби може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

 

5.4. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства. Посадові особи Служби мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

5.5. Селищний голова Ланчинської селищної ради створює  умови для  нормальної роботи і  підвищення   кваліфікації   працівників   Служби,   забезпечує   їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,  відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

 

5.6. Оплата праці співробітників Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

                                                6. Начальник Служби

 

         6.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований селищному голові  та заступнику селищного голови згідно посадових обов’язків.  

 

6.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Ланчинської селищної ради  територіальної громади та засідань виконавчого комітету. Доводить до працівників Служби зміст нормативних та розпорядчих документів.

 

6.3. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

 

6.4. Видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує  і контролює їх виконання.

 

6.5. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,  а також покладених на  нього завдань окремими   рішеннями Ланчинської селищної ради, її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями голови селищного голови.

               

7. Відповідальність

 

7.1. Працівники служби у справах дітей Ланчинської селищної ради є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

 7.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

 7.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

 

7.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

 

7.2.3. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного законодавства України.

 

7.2.4. Виконання рішень Ланчинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови відповідно до компетенції Служби.

 

7.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

 

7.2.6. Правильне оформлення проектів рішень, виконавчого комітету, розпоряджень голови Ланчинської селищної ради  з питань компетенції Служби.

 

                                  8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

8.1. Служба, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених  завдань.

 

                              9. Заключні положення

9.1. Покладення на Службу обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи ради Ланчинської селищної ради.

9.3. Реорганізація чи ліквідація Служби здійснюється на підставі рішення Ланчинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.