ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

__________ В. В. Попович

«_____» ___________ 2018 року

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста відділу освіти, сім'ї та молоді

  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Дем’янчук Тетяни Володимирівни

 

І. Загальні положення

 

1.1. Спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про мови», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та ін., Указами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти і науки,  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, сім’ї та молоді  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та цією посадовою інструкцією.

1.2. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді призначається на посаду та звільняються з посади головою  Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у відповідності до чинного законодавства..

1.3. На посаду спеціаліста відділу освіти, сім’ї та молоді призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, з освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років при необхідності.

1.4. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти, сім’ї та молоді та селищному голові.

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді повинен знати:

  • Конституцію України; Закони України «Про державну службу»,  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», нормативні документи, що стосуються державної служби та районної державної адміністрації;
  • укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти;
  • практику застосування чинного законодавства;
  • основи державного управління, економіки, фінансів та права;
  • інструкцію з діловодства;
  • правила ділового етикету;
  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  • основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
  • ділову мову;
  • володіти державною мовою.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

2. Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади:

2.1. Готує пропозиції до проектів галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей і молоді, забезпечує їх виконання.

2.2. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей і молоді.

2.3. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей та молоді.

2.4. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.5. Несе персональну відповідальність за зміст організаційно-розпорядчої документації та її відповідність чинному законодавству, яка готується у відділі.

2.6. Здійснює контроль за профілактикою  злочинності  та  бездоглядності  серед  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів.

2.7. Здійснює роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії в молодіжному середовищі.

2.8. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

2.9. Організовує замовлення та вибір підручників для закладів освіти громади.

2.10. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей.

2.11. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї.

2.12. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

2.13. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до його компетенції.

2.14. Готує та подає в установленому порядку аналітичні
матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його
компетенції
.

2.15. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм
(проектів), розроблених молодіжними, дитячими та
іншими
громадськими організаціями
.

2.16. Організовує та бере участь у проведенні конкурсів,  виставок, фестивалів творчості, конференцій,  форумів,  інших заходів,  спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.
2.17. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

ІІІ. Права

 

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти, молоді та спорту;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах віднесених до компетенції відділу освіти, сім’ї та молоді.

 

ІV. Відповідальність

 

Спеціаліст відділу освіти, сім’ї та молоді Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4. Порушення Загальних правил поведінки державного службовця.  

 

V. Взаємовідносини

 

Спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями.

 

Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді                             А. В. Микитин

 

Ознайомлений(а):   

 

 __________________                                                                 _________________

підпис                                            П.І.П.                                    дата