ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

діловода

відділу документообігу, кадрової, інформаційної

та загально – організаційної роботи

Ланчинської селищної ради

Середньомайданського старостинського округу

 

                                                          

I. Загальні положення

 1. Діловод належить до категорії технічних службовців.
 2. Призначення на посаду діловода та звільнення з неї здійснюється розпорядженням  селищного голови із дотриманням вимог Кодексу законів про працюУкраїни.

3.Діловод старостинського округу підпорядкований селищному голові, старості Середньомайданського старостинського округу

 

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність діловода.

1.2. Професія діловода належить до технічних службовців».

1.3. Мета роботи діловода — організувати діловодство, обліковувати й упорядковувати документи і кореспонденцію, надсилати й отримувати документацію.

1.4. Діловода призначає на посаду та звільняє з неї селищний голова за поданням старости.

1.5.Діловод безпосередньо підпорядковується начальнику відділу документообігу, кадрової, інформаційної та загально – організаційної роботи

Ланчинської селищної ради

 

1.6. У роботі керується законодавством України щодо ведення діловодства на підприємстві (зокрема, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5, та Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Мін’юсту від 11.11.2014 № 1886/5), правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкцією з діловодства підприємства, іншими локальними нормативними актами, а також цією посадовою інструкцією.

1.7. У разі відсутності діловода на робочому місці через хворобу, відпустку тощо його обов’язки виконує інший працівник у порядку, передбаченому законодавством.

 

II. Завдання та обов’язки

 1. Керується номенклатурою справ селищної ради;
 2. Організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів та забезпечує їх оформлення;
 3. Забезпечує дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності старостинського округу;
 4. Реєструє вхідну та вихідну документацію, контролює строки виконання;
 5. Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;
 6. Сприяє жителям старостинського округу у підготовці документів (в тому числі надання довідок, довідок – характеристик фізичним та юридичним особам, які проживають на території старостинського округу);
 7. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.
 8. Несе відповідальність за стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи;
 9. Веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території (згідно господарського обліку – приписка, виписка);
 10. Здійснює облік військовозобов’язаних на теририторії старостинського округу та надає звіти до Ланчинської селищної ради;
 11. Готує пакет документів по народженню,смерті, шлюбу та подає в селищну раду;
 12. Готує пакет документів по оформленню субсидій, всіх видів соціальних допомог, догляди за перестарілими та інвалідами І групи, оформлення матеріальної допомоги незахищеним верствам населення. Приймає  всі заяви та скарги, звернення громадян та подає в селищну раду.
 13. Дотримується Конституції та законівУкраїни, актів Президента України,

Кабінету Міністрів України, Регламенту селищної ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності.

14. Готує і здає до архіву підприємства документальні матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку або комп’ютерні банки даних та складає описи справ, що передають в архів для зберігання.

15.Виконує доручення  старости, голови селищної ради ОТГ та розпорядження, що не суперечать чинному законодавству.

 

III. Права

Має право :

 1. На оплату праці згідно із законодавством.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень селищного голови, що стосуються його діяльності.
 3. Вносити на розгляд старости пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти старосту про всі виявлені недоліки в діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від старости старостинського округу сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

IV. Відповідальність

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чиним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чиним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чиним цивільним законодавством та законодавством про працюУкраїни.

 

V. Повинен знати

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи.
 2. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
 3. Порядок контролю за проходженням службових документів.
 4. Закон України «Про звернення громадян».

 

VI. Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта й обов’язкове знання комп’ютерної справи. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

 

_________________________________________________ ______________ _________________________________

     Назва посади особи,яка розробила посадову інструкцію                   підпис                               прізвище, ініціали

 

 

З посадовою інструкцією ознайомилась _____________   _________________   ________________________________________

                                                                               дата                      підпис                               прізвище, ініціали