ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І-ї категорії

відділу документообігу, кадрової, інформаційної

та загально – організаційної роботи

Ланчинської селищної ради

1.Загальні положення

1.1. Спеціаліст І-ї категорії виконавчого комітету Ланчинської селищної ради (надалі – Спеціаліст) є посадовою особою місцевого самоврядуваня, призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади за розпорядженням селищного голови.

1.2. Спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, регламентом селищної ради, Положенням про виконавчий комітет селищної ради та цією Інструкцією.

1.3. Спеціаліст входить до складу виконавчого апарату виконавчого комітету Ланчинської селищної ради і підпорядковується безпосередньо селищному голові, у своєму підпорядкуванні працівників не має. За відсутності спеціаліста, посадові виконує начальник відділу.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Забезпечує реалізацію повноважень селищної ради з питань кадрової роботи.

2.2. Приймає участь у підготовці і проведенні сесій селищної ради, засідань виконавчого комітету, постійних комісій та інших заходів, що проводяться селищною радою з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за виконанням рішень з даних питань.

2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб в органах місцевого самоврядування.

 2.4. Організовує та контролює облік кадрів, здійснює роботу, пов?язану із веденням, обліком та зберіганням особових справ та трудових книжок працівників виконавчого комітету селищної ради та керівників комунальних закладів, підприємств, органом управління, яких є Ланчинська селищна рада.

 2.5. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на посади в органах місцевого самоврядування та з?ясовує відомості про них з урахуванням обмежень, передбачених законодавством при прийнятті на службу.

 2.6. Організовує проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування.

 2.7. Займається підготовкою розпоряджень про прийом на роботу, переміщення, звільнення та присвоєння рангів відповідної категорії посад посадових осіб в органах місцевого самоврядування..

 2.8. Здійснює роботу по формуванню списків кадрового резерву. Організовує роботу з особами, включеними до списків кадрового резерву.

  2.9. Координує стажування працівників ради, з метою поглиблення професійних знань за індивідуальними планами.

 2.10. Займається оформленням документів про прийняття Присяги посадовими особами та присвоєння їм рангів, вносить відповідні записи до трудових книжок.

2.11. Обчислює стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

 2.12. Складає графіки щорічних основних та додаткових відпусток працівників виконавчого комітету селищної ради та контролює його додержання.

  2.13. Здійснює методичне забезпечення роботи атестаційної комісіЇ, контролює проведення атестації працівників виконавчого комітету селищної ради.

2.14. Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників.

 2.15. У межах своєї компетенції бере участь у розроблені структури виконавчих органів селищної ради.

2.16. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього селищною радою завдань.

2.17. Постійно працює над підвищенням свого загальноосвітнього та професійного рівня.

2.18. Вирішує за дорученням селищного голови інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3. ПРАВА

Має право:

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства;

3.2. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу;

3.3. Використовувати відповідну статистичну інформацію, інші дані від державних органів виконавчої влади, їх посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні для виконання посадових обов’язків;

3.4. Вступати у взаємостосунки з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань службової діяльності, що входять у функціональні обов’язки;

3.5. Вносити на розгляд керівника пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Несе відповідальність за:

4.1. Бездіяльність або неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених розділом 3 Посадової інструкції;

4.2. Неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування; неналежне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого самоврядування;

4.3. За обробку, збереження та захист персональних даних та конфіденційної інформації відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

5.2. Інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Ланчинської селищної ради;

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.4. Правила поведінки посадової особи місцевогосамоврядування;

5.5. Правила охорони праці та протипожежної безпеки;

5.6. Основні програми роботи на комп'ютері.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або стаж роботи на керівній посаді не менше як 1 рік.

6.2. Вільне володіння державною мовою.

 

 

_________________________________________________ ______________ _________________________________

     Назва посади особи,яка розробила посадову інструкцію                   підпис                               прізвище, ініціали

 

   

     З посадовою інструкцією ознайомилась _____________   _________________   ________________________________________

                                                                               дата                      підпис                               прізвище, ініціали