Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038 замовник, який має намір забудови земельної ділянки зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади, а для селищної ради встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури громади відповідно до норм цього Закону. Такий порядок, прийнятий та оприлюднений селищною радою, відповідно до норм частини першої статті 144 Конституції України є нормативно-правовим актом, обов’язковим до виконання на відповідній території (Ланчинська об’єднана територіальна громада).

У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладання договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюється як порядок залучення коштів пайової участі і, відповідно, істотні умови договорів пайової участі, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде виконавчому комітету селищної ради довести коректність зробленого розрахунку величини пайової участі конкретного замовника будівництва, що є істотною умовою такого договору згідно з нормами абзацу шостого частини дев’ятої статті 40 Закону № 3038.

Враховуючи, що на сьогодні згідно з нормами Закону № 3038 виконавчий комітет сільської ради не бере участі в процесі прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію, обумовлення порядку, у тому числі строків, укладання договорів про пайову участь та контролю за своєчасністю їх укладання є важливою умовою встановленого селищною радою порядку залучення коштів пайової участі.

Повідомлення забудовником про наміри будівництва або відведення селищною радою земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади та договірних зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладання договору пайової участі. Зазначена умова є важливою складовою щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єктів інвестиційної діяльності на території.

Замовник будівництва (інвестор, забудовник) має бути завчасно інформований про настання у нього всього спектру зобов'язань фінансового характеру перед іншими суб'єктами інвестиційної діяльності для врахування зазначених зобов'язань під час прийняття рішення щодо інвестиційної спроможності реалізації такого проекту та взяття на себе відповідних зобов'язань щодо термінів завершення будівництва, показників вартості будівництва тощо, порушення яких призводить до погіршення інвестиційної спроможності інших учасників реалізації такого інвестиційного проекту, особливо у сфері житлового будівництва.

Наслідком порушення зазначеної умови інвестиційного процесу є виникнення конфліктів між його основними учасниками, що підриває не лише довіру до замовників будівництва, а й до селищної ради та її виконавчого комітету, які відповідають за реалізацію містобудівної політики на підпорядкованих їм територіях, і в кінцевому результаті перешкоджає формуванню сприятливого інвестиційного середовища у сфері містобудівної діяльності, що є неприпустимим.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади вимагає комплексного вирішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою ОТГ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету.

Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території ОТГ нададуть можливість компенсувати витрати бюджету села на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території ОТГ.

На сьогодні виникла необхідність прийняття Положення, яке би передбачало узагальнюючий порядок формування та використання цільового фонду соціально-економічного розвитку села. Ланчинською селищною радою не врегульовано механізм залучення до цільового фонду бюджету селища коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, через що виникають наступні проблеми:

- забудовники на території ОТГ не залучаються до пайової участі в облаштуванні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- відсутня можливість отримання додаткових джерел фінансування для капітального ремонту доріг ОТГ, інженерно-технічних мереж водовідведення, а також робіт по благоустрою ОТГ;

Вирішення всіх вищезазначених проблем можливе лише за рахунок прийняття рішення Ланичинською селищною радою ОТГ щодо затвердження узагальненого «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ланчинської об’єднаної територіальної громади», яке регулюватиме зобов'язання щодо залучення і використання внесків забудовників.

Перелік суб'єктів, на яких проблема має негативний вплив:

- водії транспортних засобів через незадовільний стан доріг в ОТГ;

- інвестори, які незадоволені станом інфраструктури ОТГ;

- суб'єкти господарювання, які виконують ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у селищному бюджеті.

Специфіка економічних відносин, що виникають між громадою та суб'єктами підприємницької діяльності з приводу володіння та користування інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою громади полягає в тому, що вона є об'єктом суспільного використання. Таким чином, компенсація селищного бюджету на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ може здійснюватись за допомогою адміністративних методів з обов'язковим врахуванням як споживчої вартості об'єктів інфраструктури для інвесторів (забудовників) так і соціальної значимості об'єктів забудови для громади ОТГ. Запропонований проект рішення спрямований на деталізацію нормативів відрахувань на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ, врахування впливу інвестиційних об'єктів на створення додаткових робочих місць, соціальну значимість об'єктів забудови для територіальної громади.

Впровадження цього рішення буде сприяти додатковим надходженням коштів до селищного бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

Метою цього, регулювання є визначення механізму надходжень та використання залучених коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ.

Реалізація мети передбачає досягнення наступних цілей:

- визначення методики розрахунку пайової участі замовників будівництва;

- уповноваження виконавчого комітету селищної ради щодо контролю за своєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку ОТГ;

- сприяння швидким темпам розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ;

- забезпечення благоустрою ОТГ на належному рівні.

Відповідно до чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ не існує.

Затвердження обраного способу регулювання - забезпечить цілі регулювання порядку залучення селищною радою коштів замовників будівництва для пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ:

  • збільшить надходження до спеціального цільового фонду селищного бюджету;
  • забезпечить вимоги діючого законодавства щодо встановлення порядку розрахунку та розміру пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ;
  • забезпечить залучення громади у вирішення основних питань щодо соціально-економічного розвитку ОТГ.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- введення правового порядку залучення та використання селищною радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва на договірних умовах;

- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку ОТГ для проведення фінансування капітальних вкладень в розвиток ОТГ інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

Відповідно до статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення, прийняті селищною радою та її виконавчим комітетом в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Залучення інвесторів до пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти селищної інфраструктури. Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради та її виконавчого комітету по встановленню чіткої процедури розрахунку та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ.

Визначення порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ, забезпечить впровадження прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів пайової участі інвесторів (забудовників) та дозволить сформувати обґрунтоване нормативно-методичне забезпечення розширеного відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ.

Сфера впливу регуляторного акта.

Збільшення надходжень до селищного бюджету. Вирішення соціальних та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури ОТГ. Право реалізувати проект будівництва на території ОТГ. Сплата пайової участі. Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих умов для розвитку ОТГ. Впровадження в життя цього рішення, у разі його прийняття, не буде потребувати коштів із селищного бюджету. Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.

Пропонується використати наступні показники результативності:

- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта - на даний час неможливо спрогнозувати розмір надходжень до місцевого бюджету ;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта - всі суб'єкти господарювання, які є інвесторами (замовниками), та залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ, фізичні особи крім: 1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури; 7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 8) об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

Передбачається середній рівень інформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок: розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Ланчинської селищної ради « Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ланчинської об’єднаної територіальної громади» з цим аналізом регуляторного впливу на сайті Ланчинської селищної ради ОТГ.

Окрім цього, після прийняття цього рішення його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті Ланчинської селищної ради ОТГ.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог даного регуляторного акта - розмір коштів, які витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта не становить більше граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного чинним законодавством України. Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників з можливим проведенням соціологічного опитування.