Додаток

до рішення селищної ради

від 21.12.2017 № 13-2/2017

"Про регламент селищної ради"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Ланчинської селищної ради  ОТГ

сьомого демократичного  скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селище Ланчин

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Регламент Ланчинської селищної ради ОТГ (надалі Регламент) визначає діяльність селищної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій селищної ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів селищної ради та її посадових осіб, що випливають з їх повноважень.

1.2. Регламент затверджується селищною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні селищної ради ОТГ.

1.3. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:

 • рада – Ланчинська селищна рада ОТГ;
 • сесія - сесія Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • депутат - депутат Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • голова - голова Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • заступник голови - заступник голови Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • комісії - постійні і тимчасові контрольні комісії Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • виконавчий комітет ради - виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • законодавство - чинні закони України;
 • фракція або група – депутатська фракція або депутатська група Ланчинської селищної ради.

1.4. Ланчинська селишна рада ОТГ є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси Ланчинської об’єднаної територіальної громади, і  відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.

1.5. У своїй діяльності селищна рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, законодавчими та нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах, мати інші реквізити та повноваження.

1.6. Кількісний склад депутатів селищної ради визначається Законом України "Про місцеві вибори"  і становить 26 депутатів.

1.7. Селищна рада вважається правочинною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.8. Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" селищна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію доручень виборців. Гласність роботи ради забезпечується шляхом розміщення рішень селищної ради на офіційному веб-сайті Ланчинської селищної ради ОТГ lanchynska.gromada.org.ua та опублікування в засобах масової інформації. 

1.9. Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законом, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території  ОТГ.

1.10. Робота Ланчинської селищної ради ОТГ ведеться державною українською мовою.

1.11. Засідання ради є основною формою роботи Ланчинської селищної ради ОТГ. Засідання ради, її виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками встановленими цим Регламентом і Положенням про постійні комісії селищної ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії.

 

Розділ 2. Сесія ради

2.1. Загальні положення

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради,  засідань постійних комісій ради.

2.1.2. Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів головуючий переносить проведення сесії на інший час.

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до завершення порядку денного. Вони проводяться у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, виконавчого комітету,  фракцій (груп) або не менш як третини депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів та інтересів об'єднаних територіальних громад.

 

2.2. Відкритість і гласність роботи ради

2.2.1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.2.2. Відкритість засідань ради забезпечується шляхом участі представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальних громад сіл, селищ, міст району у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні ради та засіданнях її органів.

2.2.3. Гласність засідань ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, інтернету тощо.

2.2.4. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень ради шляхом розміщення на офіційному сайті ради.

2.2.5. На засіданнях ради можуть бути присутніми депутати районної та обласних рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації.Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб, запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступів оплесками або в будь-який інший спосіб. У випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням головуючого, залишають зал.

2.2.6. Місця для депутатів ради відводяться  в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, пофракційно, по групах і не можуть бути зайняті іншими особами.

2.2.7. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через функціонування офіційного сайту ради та розміщення на ньому інформації про діяльність ради згідно чинного законодавства.

 

 2.3. Порядок скликання сесії ради

2.3.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2.3.2. Сесія також може бути скликана за пропозицією постійної комісії, депутатської фракції чи групи, не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому виді на ім’я голови із зазначенням переліку питань, які пропонується внести на розгляд сесії та підписом депутатів.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через  п'ять днів після подання звернення, а в разі надзвичайної ситуації – негайно.

2.3.3. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається секретарем ради:

1) за дорученням голови;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 2.3.2. цього Регламенту;

3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені пунктом 2.3.1. цього Регламенту.

2.3.4. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини складу ради, фракцією чи групою або постійними комісіями у разі, якщо у двотижневий строк голова або секретар ради не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 2.3.2.

2.3.5. Рішення про скликання сесії ради  доводяться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10  днів до сесії, а проекти рішень не пізніше як за 5 днів, а  у виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

 2.4. Підготовка проектів рішень ради

2.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами, фракціями.

2.4.2. Питання вноситься на розгляд ради за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів щодо нього

2.4.3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, виконавчим комітетом селищної ради. Проекти рішень повинні бути завізовані розробниками.

2.4.4. Проекти рішень попередньо розглядаються постійними комісіями, відповідно до їх компетенції.

2.4.5. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані селищному голові не пізніше як за 10 днів  до початку роботи сесії, якщо ним не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за п’ять  днів до початку роботи сесії подаються депутатам до вивчення і підготовки обговорення. Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем (виконавцями), які готували проект рішення: секретар селищної ради, заступник  селищного голови, голови комісій, депутат, спеціаліст- юрист, спеціаліст-землевпорядник.

2.4.6. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного корегування або при виникненні інших обставин, за яких матеріали не можуть бути подані депутатам за п’ять  днів до початку роботи сесії, вони, за погодженням з  селищним головою, подаються депутатам у день проведення сесії.

2.4.7. Попередній розгляд проекту порядку денного та проектів рішень, вивчення матеріалів сесії та законодавчих і нормативних документів здійснювати на дні депутата, що проводиться не пізніше як за п’ять  днів до початку роботи сесії.

 

2.5. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

2.5.1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після кожної перерви.

2.5.2. Сесію відкриває і веде голова ради або, за дорученням голови селищної ради -  секретар ради. У виняткових випадках, передбачених п. 2.3.4. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

2.5.3. Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України та відводиться час на молитву.

2.5.4. Після закриття сесії виконується Державний Гімн України.

2.5.6. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це селищного голову чи голову фракції.

2.5.7. Першу сесію новообраної ради веде голова селищної виборчої комісії до моменту обрання голови ради.

 

2.6. Затвердження порядку денного сесії

2.6.1. Порядок денний затверджується на пленарному засіданні ради. Пропозиції щодо порядку денного подає голова ради або особа, що головує на сесії, уповноважені особи фракцій (груп), депутат.

2.6.2. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.6.3. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від загального складу ради. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблено, якщо за неї висловиться більше половини депутатів від загального складу ради.

2.6.4. Орієнтовний  порядок денний  кожної наступної сесії оголошується на попередній сесії. При формуванні порядку денного кожної сесії до відома депутатів доводяться питання, запропоновані на розгляд ради відповідно до пункту 2.4.1.

 

2.7. Ведення пленарних засідань

2.7.1. Перед розглядом питань порядку денного пленарного засідання сесії після виступів уповноважених представників депутатських фракцій, груп відво­диться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів та звернень.

2.7.2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів на пленарному засіданні ради у письмовій формі.

2.7.3. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні ради. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встано­влений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.

2.7.4. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у вста­новлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати 10-денний термін  з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

2.7.5. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше як половина присутніх депутатів. Посадових осіб, яким скеровано запит, своєчасно інформують про да­ту та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповно­важені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За ре­зультатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

2.7.6. Щоквартально на сесіях розглядається питання "Про хід виконання депутатських запитів".

2.7.7. Відповідно до затвердженого порядку денного слово надається доповідачу, а у передбачених випадках - співдоповідачу.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові - подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

2.7.8. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого Регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.7.9. Під час пленарних засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

2.7.10. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово для виступу не більше, як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за ініціативою депутатської фракції чи групи, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.7.11. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 1. доповідь - до 20 хвилин;
 2. співдоповідь - до 10 хвилин;
 3. запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 30 хвилин;
 4. обговорення доповіді - до 30 хвилин
 5. виступи в обговоренні - до 5 хвилин;
 6. повторні виступи - до 1 хвилини;
 7. запитання - до 1 хвилини;
 8. відповіді на запитання - до 1 хвилини;
 9. довідка - до 2 хвилин;
 10. репліка щодо порядку ведення - до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

2.7.12. Перерви в роботі сесії на 15 хвилин оголошуються після кожних півтори години роботи сесії, обідня перерва – після 3 годин роботи.

2.7.13. Позачергова перерва в роботі сесії тривалістю до 30 хвилин оголошується на вимогу не менш, як 1/3 загального складу депутатів. Депутатська група чи фракція має право ставити на голосування питання про перерву в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

2.7.14. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

2.7.15. Перед обговоренням кожного питання головуючий може  поставити на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

2.7.16. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

2.7.18. В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблено, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.7.19.  Під час виступу депутат представляється як: депутат від виборчого округу №  , називає  ім'я та прізвище, називає фракцію чи групу, до якої входить чи вказує,  якщо   позафракційний.

 

 2.8. Розгляд питань порядку денного та порядок голосування

2.8.1. Під час голосування проектів рішень головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів, якщо їхні автори наполягають на цьому, і коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству. Після прийняття чи відхилення пропозицій ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому.

2.8.2. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

2.8.3.  Всі рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (як, наприклад, питання обрання на посади в раді, висловлення недовіри селищному голові), в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата – депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір: “за”, “проти” або “утримався”, про що лічильною комісією робиться відповідна відмітка в списку поіменного голосування.

2.8.4. Для здійснення голосування ( рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.8.5.  Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Ланчинської селищної ради ОТГ розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

2.8.6. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

2.8.7. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також за рішенням ради, за яке проголосувала більшість від складу ради.

Форму і зміст бюлетеня, час, місце, порядок голосування визначається радою за поданням лічильної комісії. Депутат має право одержати тільки один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку.

Відмова від підпису протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошених результатів голосування нечинним, якщо протокол підписали більше половини членів лічильної комісії.

Ознайомлення ради з протоколом лічильної комісії по підсумках таємного голосування вважається моментом прийняття або не прийняття радою рішення з даного питання. При виявленні порушень під час проведення голосування проводиться повторне голосування.

Якщо таємне голосування проводиться з питання обрання депутата на виборну посаду, то перед голосуванням селищною радою затверджується процедура обрання.

 

2.9. Прийняття рішень

2.9.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.9.2. Рішення ради після обговорення приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.9.3. Рішення з процедурних питань приймаються не менше, як 1/3 від загального складу ради.

2.9.4. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.9.5. Рішення ради можуть прийматися поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених пунктами 4, 16  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) на вимогу не менше як 1/3 загального складу ради;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок голосування встановлюється радою.

2.9.6. Рішення, що не одержало потрібної кількості голосів, відхиляється чи повертається на доопрацювання розробнику.

2.9.7. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – секретарем  ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.5.2. цього Регламенту.

2.9.8. Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше і бере участь у голосуванні лише особисто.

2.9.9. Копії рішень на запит фізичних та юридичних осіб надаються з дотриманням норм до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2.9.10. Рішення селищної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти рішень селищної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях та проектах рішень не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

2.9.11. Рішення селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою. 

2.9.12. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня офіційного оприлюднення якщо радою не встановлено пізніший строк введення його у дію.

 

Розділ 3. Голова, секретар ради

3.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища.

3.2Селищний голова  обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3.3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради.

3.5. Голова ради:

 1. скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
 2. забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 3. представляє раді кандидатури для обрання на посаду секретаря  ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого комітету, витрат на їх утримання;
 4. вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
 5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 6. організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 7. організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
 9. здійснює керівництво виконавчим комітетом  ради;
 10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її виконавчого апарату та за рішенням сесії ради - інших бюджетних призначень;
 11. підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
 12. видає розпорядження в межах своїх повноважень;
 13. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
 14. забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
 15. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 16. за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів;
 17. звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання  Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом селищної ради, а на вимогу не менше третини депутатів - у визначений радою термін;
 18. звільняє та призначає на посади керівників державних установ за погодженням сесії селищної ради ОТГ;
 19. вирішує інші питання, доручені йому радою.

3.6 Секретар селищної ради:

1.Секретар Ланчинської селищної ради ОТГ  працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту).                                               2.Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови.                                                                   3.У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні.”, здійснює повноваження селищного голови;

4.Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради ;

5.Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

6.Організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

7.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

8. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

10.Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11.Забезпечує  зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує  доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12.Вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

13.Вчиняє нотаріальні дії, а саме:

-вживає заходів по охороні спадкового майна;

-накладає та знімає заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної  ділянки, іншого нерухомого майна;

-посвідчує заповіти;

-посвідчує довіреність;

-засвідчує  вірність копій документів і виписок з них;

-засвідчує справжність підпису на документах;

-вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.                                                                  

3.14.Секретар селищної ради  може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.       

3.15. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

Розділ 4. Органи ради

4.1. Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання покладених на неї функцій селищна рада створює свої органи.

4.2. Органами селищної ради є:

 1. постійні комісії;
 2. тимчасові контрольні комісії;
 3. виконавчий апарат ради;
 4. виконавчий комітет ради.

4.3. Положення про органи ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджується рішеннями ради.

 

Розділ 5. Виконавчий комітет ради

5.1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5.2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови. Виконавчий комітет утворюється у складі відповідно селищного голови – голови відповідної ради, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, в.о.старости,  а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

5.3. Очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно селищний голова – голова відповідної ради.

5.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих,  хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на  час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

5.5.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження  сумісної їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановленні Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для селищного голови.

5.6.Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним відповідній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.7.До складу виконавчого комітету  не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

5.8.Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання , віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

5.9.Виконавчий комітет ради:

 • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально- економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

5.10.Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями,іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам селищної ради.

5.11.Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості  здійснення ним цієї функції – керуючим справами виконавчого комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини  від загального складу виконавчого комітету.

 

Розділ 6. Постійні комісії ради

6.1 Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень та її виконавчого комітету.

6.2 Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання структури вирішуються відповідною комісією з дотриманням представництва в керівних органах комісії депутатів від різних партій.

6.3 До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, його секретар.

6.4 Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку,  бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Уповноважені представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

6.5 Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, виконавчого комітету,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6.6 Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

6.7 Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функцій здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

6.8 Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії.

6.9.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідання комісії веде секретар комісії, а в разі його відсутності на засіданні – член комісії, призначений комісією, та підписуються головою і секретарем комісії.

6.10 Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

6.11 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6.12 Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

6.13 Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

6.14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом ради, Положенням про постійні комісії ради, що затверджується радою, не пізніше як на другій сесії.

6.15 Радою утворюються такі постійні комісії:

 • з питань фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку;
 • з питань земельних відносин, екології, будівництва, архітектури, ЖКГ та планування території;
 • з питань охорони здоров'я та соціальної політики, надання публічних послуг, учасників АТО;
 • з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку;

6.16 Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

6. 17. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

 

Розділ 7. Тимчасові контрольні комісії ради

7.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

7.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

7.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ 8. Депутат ради

8.1.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною  виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

8.2.Депутат представляє спільні інтереси об'єднаних територіальних громад, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови та секретаря  ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

8.3.На час сесій, засідань постійних комісій ради, для здійснення депутатських повноважень в трудових колективах, а також на період виконання доручень ради депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

8.4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8.5.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8.6.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради, її органів,  керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ОТГ, а також до голови ОДА  з питань, віднесених до відання ради.

8.7.Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, які встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

8.8.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, про вжиті заходи повідомити депутатові і раді.

8.9.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

8.10.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів " та іншими законами.

 

Розділ 9. Помічники-консультанти депутата ради

9.1. Депутат ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

9.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію х роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

9.3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується радою.

 

Розділ 10. Депутатські фракції і групи

10.1.Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції або групи. Депутат може бути членом тільки однієї фракції чи групи.

10.2.Порядок вступу до фракції або групи та виходу з неї визначається самою фракцією чи групою.

10.3.Рішення про об'єднання депутатів у фракції або групи доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради. Момент оприлюднення на сесії ради списку фракції або групи вважається реєстрацією фракції або групи.

10.4.До депутатської групи чи фракції повинно входити не менше 5 депутатів.

10.5.Депутатські фракції та групи мають право:

1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3)на гарантований виступ свого представника на засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;

4)об'єднувати зусилля з іншими фракціями чи групами для створення більшості в раді чи опозиції;

5)здійснювати інші права, передбачені законами України.

10.6.Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено, прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції або групи.

 

Розділ 11

Дострокове  припинення повноважень селищного голови

11.1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

11.2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

11.3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

11.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

11.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

11.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб для відкликання селищного голови;

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання  селищного голови - не менше 10 осіб;

11.7. На підтримку пропозиції про відкликання селищного, голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним  головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови - протягом десяти днів з дня їх отримання;

11.8.  Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною селищною радою більшістю голосів від її складу.

У разі прийняття місцевою радою рішення про відкликання сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою або у разі подання до місцевої ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про відкликання сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.

11.9. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною селищною радою.

11.10. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

11.11. Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1256 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

4) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

 

Розділ 12. Врегулювання конфлікту інтересів

12.1. При наявності можливого конфлікту інтересів голова, секретар, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

12.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині, що стосується конфлікту інтересів, надання вищезазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 Розділ 13.

Повноваження селищної ради як регуляторного органу

13.1 .Селищна  рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території селища.

13.2. .Селищна  рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими Законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

13.3. Селищна рада з метою реалізації покладених на неї Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності” повноважень щодо здійснення державної регуляторної політики покладає ці повноваження на постійну комісію селищної  ради з питань фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку (далі – відповідальна постійна комісія).

13.4.Планування діяльності селищної  ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи селищної ради у порядку, встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом селищної ради, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.5.План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджується селищною радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

13.6.Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці селищної ради в мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.7.З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до оприлюднення проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу. При цьому обов’язковим є застосування методики підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, яка затверджена Кабінетом Міністрів України.

13.8.Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта (керівником відповідного регуляторного органу, установи чи організації), а в разі якщо розробником проекту є селищна рада – головою селищної ради.

13.9.Проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

13.10.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюється шляхом опублікування в місцевих засобах масової інформації, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці селищної ради в мережі Інтернет.

13.11.Проект регуляторного акта разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту.

13.12.Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

13.13.Регуляторні акти, що прийняла селищна  рада, офіційно оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

13.14.У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рекомендації або висновки про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

13.15.Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної  ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.16.Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

13.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений селищною  радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

1) відсутній аналіз регуляторного впливу;

2) проект регуляторного акта не був оприлюднений.

13.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною  радою, забезпечується виконавчим апаратом селищної ради.

 

Секретар Ланчинської                                                                                                                                             Н. Р. Данилюк

селищної ради ОТГ