ДОДАТОК

до рішення селищної ради

від 26.11.2020 № _____

"Про регламент

Ланчинської селищної ради"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Ланчинської селищної ради

восьмого демократичного скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селище Ланчин

 

2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Регламент Ланчинської селищної ради (надалі Регламент) визначає діяльність селищної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій селищної ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів селищної ради та її посадових осіб, що випливають з їх повноважень.

1.2. Регламент затверджується селищною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні селищної ради.

1.3. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:

 • рада – Ланчинська селищна рада;
 • сесія - сесія Ланчинської селищної ради;
 • депутат - депутат Ланчинської селищної ради;
 • голова - голова Ланчинської селищної ради;
 • заступник голови - заступник голови Ланчинської селищної ради;
 • комісії - постійні і тимчасові контрольні комісії Ланчинської селищної ради;
 • виконавчий комітет ради - виконавчий комітет Ланчинської селищної ради;
 • законодавство - чинні закони України;
 • фракція або група – депутатська фракція або депутатська група Ланчинської селищної ради.

1.4. Ланчинська селишна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси Ланчинської  територіальної громади, і відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.

1.5. У своїй діяльності селищна рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, законодавчими та нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах, мати інші реквізити та повноваження.

1.6. Кількісний склад депутатів селищної ради визначається Законом України "Про місцеві вибори" і становить 22 депутати.

1.7. Селищна рада вважається правочинною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.8. Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" селищна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію доручень виборців. Гласність роботи ради забезпечується шляхом розміщення рішень селищної ради на офіційному вебсайті Ланчинської селищної ради lanchynska-gromada та опублікування в засобах масової інформації. 

1.9. Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законом, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території Ланчинської громади.

1.10. Робота Ланчинської селищної ради ОТГ ведеться державною українською мовою.

1.11. Засідання ради є основною формою роботи Ланчинської селищної ради. Засідання ради, її виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками встановленими цим Регламентом і Положенням про постійні комісії селищної ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії.

 

Розділ 2. Сесія ради

2.1. Загальні положення

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради.

2.1.2.Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів головуючий переносить проведення сесії на інший час.

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до завершення порядку денного. Вони проводяться у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, виконавчого комітету, фракцій (груп) або не менш як третини депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів та інтересів об'єднаних територіальних громад.

2.2. Відкритість і гласність роботи ради

2.2.1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.2.2. Відкритість засідань ради забезпечується шляхом участі представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні ради та засіданнях її органів.

2.2.3. Гласність засідань ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, інтернету тощо.

2.2.4. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень ради шляхом розміщення на офіційному сайті ради.

2.2.5. На засіданнях ради можуть бути присутніми депутати районної та обласних рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації.

Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб, запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступів оплесками або в будь-який інший спосіб. У випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням головуючого, залишають зал.

2.2.6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, пофракційно, по групах і не можуть бути зайняті іншими особами.

2.2.7. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через функціонування офіційного сайту ради та розміщення на ньому інформації про діяльність ради згідно чинного законодавства.

2.3. Порядок скликання сесії ради

2.3.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2.3.2. Сесія також може бути скликана за пропозицією постійної комісії, депутатської фракції чи групи, не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому виді на ім’я голови із зазначенням переліку питань, які пропонується внести на розгляд сесії та підписом депутатів.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через п'ять днів після подання звернення, а в разі надзвичайної ситуації – негайно.

2.3.3. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається секретарем ради:

1) за дорученням голови;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 2.3.2. цього Регламенту;

3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені пунктом 2.3.1. цього Регламенту.

2.3.4. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини складу ради, фракцією чи групою або постійними комісіями у разі, якщо у двотижневий строк голова або секретар ради не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 2.3.2.

2.3.5. Рішення про скликання сесії ради доводяться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а проекти рішень не пізніше як за 5 днів, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.4. Підготовка проектів рішень ради

2.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами, фракціями.

2.4.2. Питання вноситься на розгляд ради за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів щодо нього.

2.4.3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, виконавчим комітетом селищної ради. Проекти рішень повинні бути завізовані розробниками.

2.4.4. Проекти рішень попередньо розглядаються постійними комісіями, відповідно до їх компетенції.

2.4.5. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані селищному голові не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії, якщо ним не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за п’ять днів до початку роботи сесії подаються депутатам до вивчення і підготовки обговорення. Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем (виконавцями), які готували проект рішення: секретар селищної ради, заступник селищного голови, голови комісій, депутат, юрист, землевпорядник.

2.4.6. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, за яких матеріали не можуть бути подані депутатам за п’ять днів до початку роботи сесії, вони, за погодженням з селищним головою, подаються депутатам у день проведення сесії.

2.4.7. Попередній розгляд проекту порядку денного та проектів рішень, вивчення матеріалів сесії та законодавчих і нормативних документів здійснювати на дні депутата, що проводиться не пізніше як за п’ять днів до початку роботи сесії.

2.5. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

2.5.1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після кожної перерви.

2.5.2. Сесію відкриває і веде голова ради або, за дорученням голови селищної ради - секретар ради. У виняткових випадках, передбачених п.2.3.4. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

2.5.3. Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України та відводиться час на молитву.

2.5.4. Після закриття сесії виконується Державний Гімн України.

2.5.6. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це селищного голову, секретаря ради чи голову фракції.

2.5.7. Першу сесію новообраної ради веде голова селищної територіальної виборчої комісії до моменту прийняття Присяги новообраного голови.

 

2.6. Затвердження порядку денного сесії

2.6.1. Порядок денний затверджується на пленарному засіданні ради. Пропозиції щодо порядку денного подає голова ради або особа, що головує на сесії, уповноважені особи фракцій (груп), депутат.

2.6.2. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.6.3. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від загального складу ради. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблено, якщо за неї висловиться більше половини депутатів від загального складу ради.

2.6.4. Орієнтовний порядок денний кожної наступної сесії оголошується на попередній сесії. При формуванні порядку денного кожної сесії до відома депутатів доводяться питання, запропоновані на розгляд ради відповідно до пункту 2.4.1.

 

2.7. Ведення пленарних засідань

2.7.1. Перед розглядом питань порядку денного пленарного засідання сесії після виступів уповноважених представників депутатських фракцій, груп відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів, звернень, заяв.

2.7.2. Депутатський запит, звернення можуть бути внесені депутатом або групою депутатів на пленарному засіданні ради у письмовій формі.

2.7.3. Депутатський запит, звернення обговорюються, у разі необхідності, на пленарному засіданні ради. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту, звернення депутата ради.

2.7.4. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, звернення зобов'язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит, звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати 10-денний термін з дня одержання запиту, звернення. Відповідь на запит, звернення у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

2.7.5. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит, звернення. За результатами відповіді на депутатський запит, звернення може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше як половина присутніх депутатів. Посадових осіб, яким скеровано запит, звернення своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит, звернення. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, звернення рада приймає відповідне рішення.

2.7.6. Відповідно до затвердженого порядку денного слово надається доповідачу, а у передбачених випадках - співдоповідачу.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

        Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові - подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

2.7.7. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого Регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.7.8. Під час пленарних засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

2.7.9. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово для виступу не більше, як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за ініціативою депутатської фракції чи групи, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.7.10. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 1. доповідь - до 10 хвилин;
 2. співдоповідь - до 5 хвилин;
 3. запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 15 хвилин;
 4. обговорення доповіді - до 15 хвилин
 5. виступи в обговоренні - до 3 хвилин;
 6. повторні виступи - до 1 хвилини;
 7. запитання - до 1 хвилини;
 8. відповіді на запитання - до 1 хвилини;
 9. довідка - до 2 хвилин;
 10. репліка щодо порядку ведення - до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

2.7.11. Перерви в роботі сесії на 15 хвилин оголошуються після кожних півтори години роботи сесії, обідня перерва – після 3 годин роботи.

2.7.12. Позачергова перерва в роботі сесії тривалістю до 15 хвилин оголошується на вимогу не менш, як половини складу депутатів. Депутатська група чи фракція має право ставити на голосування питання про перерву в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

2.7.13. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

2.7.14. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

2.7.15. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

2.7.16. В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблено, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.7.17. Під час виступу депутат представляється як: депутат від виборчого округу №, називає ім'я та прізвище, називає фракцію чи групу, до якої входить чи вказує, якщо позафракційний.

2.8. Розгляд питань порядку денного та порядок голосування

2.8.1. Під час голосування проєктів рішень головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проєкту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів, якщо їхні автори наполягають на цьому, і коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству. Після прийняття чи відхилення пропозицій ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому.

2.8.2. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

2.8.3. Всі рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (як, наприклад, питання обрання на посади в раді, висловлення недовіри селищному голові), в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата – депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір: “за”, “проти” або “утримався”, про що лічильною комісією робиться відповідна відмітка в списку поіменного голосування.

2.8.4. Для здійснення голосування (рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову і секретаря.

2.8.5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону УкраїниПро доступ до публічної інформації”. На офіційному вебсайті Ланчинської селищної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

2.8.6. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

2.8.7. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Форму і зміст бюлетеня, порядок голосування визначається радою.

Депутат має право одержати тільки один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку.

Відмова від підпису протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошених результатів голосування нечинним, якщо протокол підписали більше половини членів лічильної комісії.

Ознайомлення ради з протоколом лічильної комісії по підсумках таємного голосування вважається моментом прийняття або не прийняття радою рішення з даного питання. При виявленні порушень під час проведення голосування проводиться повторне голосування.

Якщо таємне голосування проводиться з питання обрання депутата на виборну посаду, то перед голосуванням селищною радою затверджується процедура обрання.

 

2.9. Прийняття рішень

2.9.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.9.2. Рішення ради після обговорення приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.9.3. Рішення з процедурних питань приймаються не менше, як 1/3 від загального складу ради.

2.9.4. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.9.5. Рішення ради можуть прийматися поіменним або таємним голосуванням.

   Таємне голосування проводиться:

 1. у випадках, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 2. в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок голосування встановлюється радою.

2.9.6. Рішення, що не одержало потрібної кількості голосів, відхиляється чи повертається на доопрацювання розробнику.

2.9.7. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – секретарем  ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.5.2. цього Регламенту.

2.9.8. Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше і бере участь у голосуванні лише особисто.

2.9.9. Копії рішень на запит фізичних та юридичних осіб надаються з дотриманням норм до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2.9.10. Рішення селищної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проєкти рішень селищної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях та проєктах рішень не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імен, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

2.9.11. Рішення селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою. 

2.9.12. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня офіційного оприлюднення якщо радою не встановлено пізніший строк введення його у дію.

Розділ 3. Голова, секретар ради

3.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища.

3.2. Селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3.3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

3.5. Голова ради:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру";

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

3.6 Секретар селищної ради:

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови.

3.У випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні.”, здійснює повноваження селищного голови;

4.Скликає сесії ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради ;                                                                                        

5.Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

6.Організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

7.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

8. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

10. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11.Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12.Вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.                                                                                                     13. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

14. Уповноважена вчиняти нотаріальні дії згідно статті 37 Закону України «Про нотаріат».

15. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.                                                       

16. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені.

Розділ 4. Органи ради

4.1. Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання покладених на неї функцій селищна рада створює свої органи.

4.2. Органами селищної ради є:

 1. постійні комісії;
 2. тимчасові контрольні комісії;
 3. виконавчий апарат ради;
 4. виконавчий комітет ради.

4.3. Положення про органи ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджується рішеннями ради.

Розділ 5. Виконавчий комітет ради

5.1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови.

5.3. Очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно селищний голова.

5.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

5.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісної їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановленні Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.6.Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним відповідній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Розділ 6. Постійні комісії ради

6.1 Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень та її виконавчого комітету.

6.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання структури вирішуються відповідною комісією з дотриманням представництва в керівних органах комісії депутатів від різних партій.

6.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, його секретар.

6.4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку,  бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Уповноважені представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

6.5. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6.6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

6.7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функцій здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

6.8. Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії.

6.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідання комісії веде секретар комісії, а в разі його відсутності на засіданні – член комісії, призначений комісією, та підписуються головою і секретарем комісії.

6.10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

6.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6.12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

6.13. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

6.14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом ради, Положенням про постійні комісії ради, що затверджується радою, не пізніше як на другій сесії.

6.15. Радою утворюються такі постійні комісії:

 • з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, депутатської етики та регламенту;
 • постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та інвестицій;
 • постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, житловокомунально-го господарства, екології, архітектури, послуг і торгівлі;
 • постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків.

6.16. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

6. 17. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Розділ 7. Тимчасові контрольні комісії ради

7.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

7.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

7.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 8. Депутат ради

8.1. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

8.2. Депутат представляє інтереси громади, виборців свого виборчого округу, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови та секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

8.3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, для здійснення депутатських повноважень в трудових колективах, а також на період виконання доручень ради депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

8.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8.6. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради, її органів,  керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, а також до селищного голови з питань, віднесених до відання ради.

8.7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, які встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

8.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, про вжиті заходи повідомити депутатові і раді.

8.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

8.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад " та іншими законами.

Розділ 9. Помічники-консультанти депутата ради

9.1. Депутат ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

9.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

9.3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується радою.

Розділ 10. Депутатські фракції і групи

10.1. Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції або групи. Депутат може бути членом тільки однієї фракції чи групи.

10.2. Порядок вступу до фракції або групи та виходу з неї визначається самою фракцією групою.

10.3 Рішення про об'єднання депутатів у фракції або групи доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради. Момент оприлюднення на сесії ради списку фракції або групи вважається реєстрацією фракції або групи.

10.4 До депутатської групи чи фракції повинно входити не менше 5 депутатів.

10.5 Депутатські фракції та групи мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;
 4. об'єднувати зусилля з іншими фракціями чи групами для створення більшості в раді чи опозиції;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

10.6 Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено, прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції або групи.

Розділ 11

Дострокове припинення повноважень селищного голови

11.1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Розділ 12. Врегулювання конфлікту інтересів

12.1. При наявності можливого конфлікту інтересів голова, секретар, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

12.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині, що стосується конфлікту інтересів, надання вищезазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

Розділ 13.

Повноваження селищної ради як регуляторного органу

13.1 .Селищна рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території селища.

13.2. .Селищна рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими Законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

13.3. Селищна рада з метою реалізації покладених на неї Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повноважень щодо здійснення державної регуляторної політики покладає ці повноваження на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (далі – відповідальна постійна комісія).

13.4.Планування діяльності селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи селищної ради у порядку, встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом селищної ради, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.5.План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджується селищною радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

13.6.Затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці селищної ради в мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.7.З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до оприлюднення проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу. При цьому обов’язковим є застосування методики підготовки аналізу регуляторного впливу проєктів регуляторних актів, яка затверджена Кабінетом Міністрів України.

13.8.Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проєкту регуляторного акта (керівником відповідного регуляторного органу, установи чи організації), а в разі якщо розробником проєкту є селищна рада – головою селищної ради.

13.9.Проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

13.10.Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проєкт регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюється шляхом опублікування в місцевих засобах масової інформації, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці селищної ради в мережі Інтернет.

13.11.Проект регуляторного акта разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту.

13.12.Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

13.13.Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

13.14. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечується виконавчим апаратом селищної ради.

 

Розділ 14 «Особливості організації та проведення засідань сесій, виконавчого комітету, постійних депутатських комісій Ланчинської селищної ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

 

14.1. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), пленарні засідання селищної ради можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

14.2. Рішення про проведення дистанційного засідання приймає селищний голова. Таке рішення доводиться до відома депутатів і населення через офіційний веб-сайт селищної ради не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання селищної ради.

14.3. Одночасно з оприлюдненням рішення про дистанційне засідання селищної ради таке рішення та проєкти рішень селищної ради із супровідними документами направляються всім депутатам селищної ради на їх офіційні електронні адреси, оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради.

• Проєкти рішень селищної ради із супровідними документами готуються, надсилаються на ознайомлення та розглядаються з урахуванням підпункту 6 пункту 11-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що передбачає непоширення на такі акти вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

14.4. Вибір програмного забезпечення для дистанційного засідання та організація проведення дистанційного засідання покладається на керівництво ради.

14.5. У дистанційному засіданні селищної ради беруть участь селищний голова, секретар ради, депутати селищної ради та інші особи, присутність яких визнана селищним головою, селищною радою необхідною.

14.6. До порядку денного дистанційного засідання можуть включатися виключно питання:

• невідкладного внесення змін до місцевого бюджету;

• невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

• якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених епідеміями та пандеміями;

• реалізації повноважень, пов’язаних із вказаними обставинами;

• процедурні питання.

14.7. Реєстрація, виступи, голосування депутатів селищної ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку.

14.8. Пропозиції, будь-які документи депутатів селищної ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні.

14.9. Запис на виступ здійснюється шляхом попереднього письмового повідомлення через секретаря ради або під час дистанційного засідання шляхом підняття руки на пропозицію селищного голови записатися на виступ.

14.10. Рішення приймаються шляхом поіменного голосування. Після оголошення прізвища депутата – депутат оголошує свій вибір: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ», про що робиться відповідна відмітка у списку поіменного голосування.

14.11. Під час проведення дистанційного засідання забезпечується його трансляція через відеохостинг YouTube. Результати поіменного голосування на дистанційному засіданні, рішення селищної ради, прийняті на дистанційному засіданні, протокол дистанційного засідання оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

14.12. Під час дистанційного засідання здійснюється його відеозапис.

14.13. Інші питання, пов’язані із проведенням дистанційних засідань, регулюються регламентом селищної ради (іншими положеннями селищної ради)