Фото без опису

          УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

 дев’ятнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 29.08.2019  року № 780-19/2019                                                    смт. Ланчин

 

Про Бюджетний регламент

Ланчинської селищної ради ОТГ

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу, селищна рада вирішила:

1.Затвердити Бюджетний регламент Ланчинської селищної ради ОТГ, згідно додатку (додається).

           2.Контроль за виконанням рішення поставити на постійну комісію з питань  фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку та селищного голову ОТГ.

 

Селищний голова  ОТГ                                                                    В.В. Попович

 

                                                                             

Бюджетний регламент

Ланчинської селищної ради ОТГ

 

 I. Загальні положення

 1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання селищного бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ.
 2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.
 3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням сесії Ланчинської селищної ради ОТГ.
 4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ.

 1. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів щороку спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз селищного бюджету Ланчинської ОТГ(далі – Прогноз бюджету).
 2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;
 • з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
 1. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів:
 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів селищного бюджету Ланчинської ОТГ на середньостроковий період; 
 • визначає обсяги фінансування селищного бюджету Ланчинської ОТГ, повернення кредитів до селищного бюджету Ланчинської ОТГ, та орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету Ланчинської ОТГ, і надання кредитів з селищного бюджету Ланчинської на середньостроковий період;
 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів селищного бюджету Ланчинської ОТГ на середньостроковий період.
 1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів готує та до 1 травня року, що передує плановому, подає до Ланчинської селищної ради ОТГ План заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету. 
 2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
 3. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ не пізніше  1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Ланчинської селищної ради ОТГ.
 4. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
 5. Розгляд Прогнозу бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.
 6.  Голова Ланчинської селищної ради ОТГ, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та фінансів та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ та її постійними комісіями.
 7. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів Ланчинської селищної ради ОТГ забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

III. Складання проекту селищного бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ.

 1. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ розробляє проект селищного бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
 2. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ надає необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 3. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення Ланчинської селищної ради ОТГ про проект селищного бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ (далі – проект рішення про бюджет).
 • Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів готує та до 25 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ План заходів щодо складання Проекту бюджету[1], в якому визначаються: 
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Ланчинська селищна рада ОТГ щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, яким:
 • затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.
 1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.
 2. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
 3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів та їх подання фінансовому органу/голові ради у встановлені ним терміни та порядку.
 4. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
 5. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:
 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 •  текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.
 1.  Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
 2. Проект рішення про бюджет готується відділом економічного розвитку, інвестицій та фінансів згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому,  подається до Ланчинської селищної ради ОТГ для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 1. Проект рішення про бюджет схвалюється Виконкомом Ланчинської селищної ради ОТГ до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до Ланчинської селищної ради ОТГ.

 1. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів забезпечує підготовку матеріалів та:
 • оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному сайті Ланчинської об’єднаної територіальної громади  не пізніше як за  20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;
 • проведення публічних заходів щодо представлення Проекту бюджету громадськості (за окремим графіком).

 IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Ланчинської селищної ради ОТГ

 1. Проект рішення про бюджет розглядається Ланчинською селищною радою ОТГ відповідно до її Регламенту  (далі – Регламент ради).
 2. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ подає проект рішення про бюджет до __Ланчинської селищної ради ОТГ не пізніше 27 листопада року, що передує плановому12.
 3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Ланчинській селищній раді, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ протягом десяти днів з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається відділу економічного розвитку, інвестицій та фінансів для узагальнення.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому відділом економічного розвитку, інвестицій та фінансів проекті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються відділом економічного розвитку, інвестицій та фінансів в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Ланчинській селищній раді ОТГ доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет Ланчинської селищної ради ОТГ враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проекту рішення про бюджет Ланчинської селищної ради ОТГ та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ.

 

V. Затвердження рішення про бюджет

 1. Ланчинська селищна рада ОТГ  розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
 2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Ланчинської селищної ради відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні селищного бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає Ланчинській селищній раді проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Ланчинська селищна рада ОТГ приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.