ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

Начальника служби у справах дітей

Ланчинської селищної ради

 

 

І.Загальні положення

 

1.1. Начальник служби у справах дітей Ланчинської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог трудового законодавства.

1.2. Начальник служби у справах дітей Ланчинської селищної ради безпосередньо підпорядковується селищному голові та заступнику селищного голови згідно розподілу функціональних повноважень, підзвітний та підконтрольний службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

1.3. Начальник служби повинен знати Конституцію України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про засади державної антикорупційної політики в Україні” та “Про запобігання корупції”, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України  № 866 від 24.09.2008 року та розпорядження Верховної Ради України, органів виконавчої влади вищого рівня, що відносяться до сфери діяльності служби; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; володіти державною мовою.

1.4. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр, досвід роботи на керівних посадах державної служби або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

1.5. На період тимчасової відсутності начальника служби з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), його обов’язки виконує спеціаліст служби у справах дітей, а вразі його відсутності, виконоує обов’язки завідувач сектора соціального захисту селищної ради об’єднаної територіальної громади.

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

2.1. Здійснює керівництво діяльності служби, несе персональну відпові-дальність за виконання покладених на неї завдань.

 

2.2. Подає на затвердження голові селищної ради положення про службу у справах дітей.

2.3. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи в службі у справах дітей.

            2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

          2.5. Звітує перед селищним головою про виконання покладених на службу у справах дітей завдань.

          2.6.  Проводить прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби у справах дітей.

          2.7. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів роз-поряджень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів вико-навчої влади вищого рівня.

          2.8. Виявляє дітей, залишених без батьківського піклування, забезпечує  їх тимчасове влаштування та приймає рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей до батьків або осіб, які їх замінюють.

          2.9. Вживає заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи   позбавленої батьківського піклування.

          2.10. Вживає заходи щодо влаштування дітей-сиріт, дітей,    позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.11. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях.

          2.12. Здійснює перевірку стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

2.13. Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

2.14. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

2.15. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини.

2.16. Бере участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків; судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого.

2.17. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

2.18. Перевіряє, у разі необхідності, умови роботи працівників молодше   18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

2.19. Забезпечує соціальний захист дітей, розлучених з сімєю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту.

2.20. Готує матеріали для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

2.21. Забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

2.22. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення                  18-річного віку.

2.23. Виконує інші доручення селищного голови.

 

ІІІ. Права

 

           3.1 Представляти інтереси служби у справах дітей в інших органах виконавчої влади, установах та організаціях усіх форм власності з питань що належать до її компетенції.

3.2 Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства стосовно неповнолітніх підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

3.3 Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями у межах наданих повноважень.

3.4 Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи служби.

3.5 Проводити прийом дітей, їх батьків, опікунів та піклувальників.

            3.6 Брати участь у судових та адміністративних справах, які стосуються неповнолітніх, відповідно до Сімейного, Цивільного та Кримінального Кодексів України.

 

ІV. Відповідальність

 

            4.1. Несе персональну відповідальність за аналіз, узагальнення, підготовку інформації (в т.ч. статистичної), яка надається нею селищному голові, службі у справах дітей облдержадміністрації, Мінсоцполітики, іншим установам та організаціям.

4.2. Несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення норм етики посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на посаду та її проходженням.

4.3. Несе відповідальність за правопорушення, вчинені в процесі своєї службової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України;

4.4. Несе відповідальність за результати ефективності своєї службової діяльності.

4.5. Несе відповідальність за порушення вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, в порядку ст.ст. 23, 24 вказаного Закону.

 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

5.1 Начальник служби співпрацює з іншими структурними підрозділами селищної ради територіальної громади, службою у справах дітей районної та обласної державних адміністрацій, установами, організаціями усіх форм власності в межах своїх повноважень і відповідно чинного законодавства, отримує та надає інформацію, готує спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради проекти розпоряджень, розглядає інші питання інформаційних взаємозв’язків відповідно до регламенту роботи селищної ради.

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету

Ланчинської селищної ради                                              

 

 

«__»______2021р.