Посадова інструкція головного спеціаліста з питань публічних закупівель  відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку

 

           Головний спеціаліст відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку Ланчинської селищної  ради (далі – Відділу економічного розвитку, фінансів та бухгалтерського обліку) є посадовою особою місцевого самоврядування. На дану посаду призначається селищним  головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Підпорядковується безпосередньо начальнику Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку.

         У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним та Податковим кодексами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, законом України «Про публічні закупівлі в Ураїні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 45, ст.289)  рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного  голови, наказами начальника Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку, а також Положенням про Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку, цією посадовою інструкцією.

           З посади може бути звільнений за власним бажанням чи з ініціативи селищного голови у відповідності з чинним законодавством, а також за порушення вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

            На посаду головного спеціаліста Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку приймається працівник, який має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіє державною мовою, без вимог до стажу роботи.

 

           Головний спеціаліст повинен знати Конституцію України; Закон України «Про публічні закупівлі в Україні», Бюджетний та Податковий кодекси України, інше бюджетне законодавство; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку фінансової та бюджетної сфер управління; інструкцію з діловодства в органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; загальні правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

              У разі тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку виконує його обов’язки, визначені положенням про Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку, згідно розпорядження селищного голови.

 

І. Завдання та обов’язки

 

         1.Виконує функції уповноваженої особи з питань організації та проведення прощених закупівель, закупівель в інтересах Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку відповідно до Положення про уповноважену особу.

 1. Складає та затверджує річні плани закупівель згідно поданих кошторисів затверджених на сесії селищної ради «Про селищний бюджет» (на поточний рік)
 2. здійснює відкриті торги на закупівлю товарів та послуг
 3. проводить спрощені закупівлі на товари та послуги згідно норм законодавства
 4. висвітлює звіти про укладені договори згідно норм законодавства
 5. звітує про виконання договору після проплати відділом економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку
 6. бере участь у складанні проекту бюджету на наступниц рік згідно норм на закупівлю товарів,робіт та послуг в межах норм закону «про публічні закупівлі»

 

ІІ. Права

 

Головний спеціаліст має право:

 1. За дорученням начальника Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку представляти інтереси Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 2. У встановленому законодавством порядку запитувати та отримувати від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час виконання своїх обов’язків.
 3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від працівників Відділу економічного розвитку,фінансів та бузгалтерського обліку інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань.
 4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу економічного розвитку,фінансів та бузгалтерського обліку.
 6. На повагу особистої гідності, справедливості і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов‘язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці. На соціальний і правовий захист, відповідно до його статусу.
 7. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього завдань.
 8. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання працівниками Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
 9. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

ІV. Відповідальність

 

                    Головний спеціаліст несе відповідальність за дотримання положень Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та інших законодавчих актів, які регламентують діяльність посадової особи місцевого самоврядування.

У межах, визначених законодавством України, несе відповідальність за:

 • неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, невжиття заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;
 • недостовірність даних, які надаються на розгляд керівництву;
 • порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування, норм етики та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, правил внутрішнього службового розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки;
 • порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

 

 1. Взаємовідносини за посадою

 

Головний спеціаліст взаємодіє з начальником-головним бухгалтером відділу, отримує доручення, звітує щодо його виконання у визначені терміни, погоджує проекти документів, що готуються.

У межах своїх повноважень головний спеціаліст взаємодіє із працівниками Відділу економічного розвитку,фінансів та бухгалтерського обліку, з виконавчими органами сільської ради, Департаментом фінансів облдержадміністрації, районною радою, районною державною адміністрацією, підприємствами, установами та організаціями, а також територіальними органами Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України.

 

 

____________________________
         посада особи, яка візує посадову
                                 інструкцію

__________
підпис

_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

 

 

_________________________
                  найменування посади

__________
підпис

_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата