ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста  відділу землекористування, архітектури, ЖКГ, благоустрою території та аграрної політики

Ланчинської селищної ради

Надвірнянського району Івано-Франківської області.

 

 

1.Загальні положення

Спеціаліст відділу землекористування, архітектури, ЖКГ, благоустрою території та аграрної політики Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області є посадовою особою місцевого самоврядування. Посада відноситься до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.   Призначається на посаду і звільняється з неї селищним головою.

Підпорядкований начальнику відділу і  селищному голові.

2. Завдання та обов'язки

              Спеціаліст реалізує на території селищної ради державну політику у використанні  та охороні земель, проведенні  земельної реформи.

Спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та відомств, рішеннями сесії та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, прийнятими в межах його компетенції, Регламентом роботи ради, наказами районного управління Держземагенства і цією посадовою інструкцією.

Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України „Про службу в органах  місцевого самоврядування”.

Брати участь у встановленні та погодженні меж земельних ділянок у натурі  при оформленні документів, що посвідчують право власності на них або користування  ними.

Брати участь у реалізації державних програм щодо раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів , поліпшення навколишнього природного середовища.

Реалізувати на території селищної ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готувати і подавати районному управлінню  Держземагенства пропозиції   щодо удосконалення законодавства  з питань регулювання  земельних  відносин.

Готувати та вносити на розгляд  селищної ради пропозиції щодо:

    передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

    надання та вилучення земельних ділянок  у  користування  із земель  комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

    викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідної територіальної громади села.

Здійснювати контроль за використанням та охороною земель комунальної   власності, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного  та  екологічного законодавства, встановлення режиму використання земельних  ділянок  відповідно до їх цільового  призначення та умов надання.

Здійснювати на землях комунальної власності територіальної громади   моніторинг земель, організовувати здійснення заходів щодо відновлення  корисних   властивостей земельних ділянок.

Брати участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди  землі.

 Подавати районному управлінню Держземагенства інформацію щодо земельних ділянок на території Добротівського старостинського округу Ланчинської селищної ради.  

За дорученням районного управління Держземагенства здійснює на території  сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання  земельних  відносин, використання та охорони земель та подавати її  в установленні терміни до районного управління  Держземагенства.

Вносити пропозиції  селищній раді  та готувати проект звернення до районної  ради   щодо встановлення чи зміни  меж  села.

Брати участь у складанні планово-картографічних матеріалів  у кадастровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

Здійснювати на території Добротівського старостинського округу Ланчинської селищної ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

У складі відповідних комісій брати участь у розгляді земельних спорів та вносити пропозиції відповідній раді  щодо їх вирішення та порядку виконання.

За дорученням селищного голови розглядати звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готувати проекти висновків згідно з вимогами Закону України „Про звернення  громадян”.

          Подавати районному управлінню Держземагенства , виконкому селищної ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території селищної ради.

          Вносити селищному голові і начальник районного управління Держземагенства пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

Здійснювати інші  функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Брати участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих  і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будуються на території сільської ради з метою  раціонального використання та охорони земель.

Вирішувати інші питання, доручені йому селищною радою, виконавчим   комітетом, селищним  головою чи  начальником відділу:

 підготовки  висновків з приводу надання або вилучення у встановленому законом порядку  земельних  ділянок, що проводиться  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

погодження проектів землеустрою;

підготовка проекту звернення до районної ради стосовно встановлення і зміни меж сіл та селищ.

Бере участь у розробці рішень, готує та доповідає на сесії селищної ради по земельним питанням, що стосуються Добротівського старостинського округу Ланчинської селищної ради.

Перевіряє документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічними вимогами щодо її розроблення.

     Розглядає  та дає відповіді на звернення громадян, скарги та подає пропозиції для прийняття рішень селищною радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.

Готує пропозиції для прийняття земельних ділянок у фонд селищної ради.

Підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади селища.

Розгляд у межах компетенції відділу звернення, заяви громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

Бере участь в роботі комісій при розгляді при розгляді та вирішенні земельних спорів.

Бере участь у організації роботи по розгляду проектів містобудівної документації.

Бере участь у організації роботи по розгляду проектів містобудівної документації.

Вносить пропозиції селищній раді щодо необхідності розроблення та корегування відповідної містобудівної документації.

3. Права

Обстежувати у встановленому законом порядку, при необхідності, земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних  осіб, під час виконання ним обов’язків відповідно до цієї інструкції;

          вносити державному інспектору з контролю  за використанням і охороною  земель району подання про зупинення рішень рад, дій чи бездіяльності посадових осіб  органів місцевого самоврядування  або місцевих органів  виконавчої влади   з питань регулювання  земельних  відносин, що суперечать законодавству,

пропозиції про припинення права власності або права користування землею  комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України ,щодо притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;

          викликати, в установленому законодавством порядку, громадян для одержання від них усних або письмових пояснень, пов’язаних з вирішенням  земельних спорів в межах повноважень, наданих органу місцевого  самоврядування;

одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від  громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної  виконавчої влади інформацію, необхідну  для здійснення своїх повноважень;

 вносити пропозиції селищному голові щодо обмеження, тимчасової  заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших  видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів;

приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради з питань регулювання земельних відносин, вносити усні, письмові пропозиції до рішень сесій ради з питань  регулювання земельних  відносин;

брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться  до  його компетенції;

приймати участь у навчаннях - семінарах за участю органів місцевого  самоврядування , органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів земельних  ресурсів;

 на оплату праці, залежно від посади. яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а  також  досвіду, обсягу та якості виконання службових обов’язків;

 на просування  по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад  більш  високої  категорії, проходження  стажування.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за бездіяльність, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

Спеціаліст- землевпорядник  відповідно до покладених  на нього завдань та обов’язків  несе відповідальність: за неналежне  виконання покладених на нього цією інструкцією завдань та обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування – статтей 12,13, 23 Закону України „Про службу в органах  місцевого самоврядування”, чинного законодавства  України  про працю та Закону  України „Про засади запобігання і протидії корупції”; за недостовірність інформації, яка надається на розгляд виконавчому комітету, сесії сільської, селищної, міської ради, районному управлінню Держземагенства.

5. Повинен знати

Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності органів місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузі) управління; Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про  землеустрій», Земельний кодекс України, інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

 

6. Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

 

_____________________________________________________________________

     Назва посади особи,яка розробила посадову інструкцію                   підпис                               прізвище, ініціали

 

 

З посадовою інструкцією ознайомився_________________________________________________________________________________________________

                                                                               дата                      підпис                               прізвище, ініціали