Фото без опису

                                                                                Затверджено

рішенням сесії Ланчинської селищної ради ОТГ

№__ від ______________ 2019 року

Голова Ланчинської селищної ради ОТГ 

________________ В.В.Попович      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку села Середній Майдан

Ланчинської селищної ради

об'єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Середній Майдан

2019 рік

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності Середньомайданської бібліотеки Ланчинської селищної ради ОТГ;

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

1.3. Положення розроблене на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», і визначає основні засади діяльності Середньомайданської  бібліотеки;

1.4. Ланчинська селищна рада ОТГ (далі-Засновник), Середньомайданська бібліотека Ланчинської селищної ради ОТГ (далі – Заклад) заснований на комунальній власності і має статус державного закладу культури;

1.5. Рішення про функціонування Закладу приймаються Засновником з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів;

1.6. Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам;

1.7. Заклад доступний населенню не менше 40 годин на тиждень і є доступним для обслуговування населених пунктів, які входять до Ланчинської селищної ради ОТГ;

1.8. Заклад безпосередньо підпорядкований Засновнику;

1.9. Заклад має статус бюджетного неприбуткового закладу, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і мистецтв України, інструкціями Івано-Франківської обласної науково-універсальної бібліотеки ім. Івана Франка, обласної бібліотеки для дітей, рішеннями, розпорядженнями та дорученнями Засновника, а також цим Положенням;

1.10. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, дотримується принципів  гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і свідомої моралі, сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку; всебічного сприяння підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників, вихователів, батьків шляхом популяризації науково-педагогічної, художньої і літератури на допомогу шкільній програмі з надання інформації про неї; вихованню у громадян інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

 

ІІ. Організаційно – правові засади діяльності Закладу

2.1. Юридична адреса закладу: Україна, 78450, Івано-Франківська обл.,                  с. Середній Майдан, вул. Українська, 79/а

2.2. Повна назва закладу: Середньомайданська бібліотека Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;

2.3. Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних інтересів громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті навичок і умінь орієнтуватися у зручному потоці інформації;

 

2.4. Основним завданням Закладу є:

- формування та збереження бібліотечного фонду;

- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;

- просвітницька та соціокультурна діяльність;

- краєзнавство;

- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;

- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп`ютеризації  інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного державотворення;

- організація та ведення довідково-бібліографічного відділу з використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою;

- право користуватися Закладом мають право, як громадяни України, так і іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і пройшли відповідну процедуру з оформлення  документів читача до Закладу;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.

 

ІІІ. Зміст роботи. Формування бібліотечного фонду.

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та інші документи, необхідні для організації культурно-виховного процесу. Обов`язково  у фонді Закладу мають бути документи (книги, брошури, журнали), періодика та комп’ютерна техніка;

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього;

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;

3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, тематичні та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у користування на певний час додому;

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення;

3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів  (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує  в практику роботи кращий бібліотечний досвід і нові інформаційні технології;

3.13. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу згідно з установленим порядком;

3.14. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівника Закладу.

 

IV. Управління

4.1. Функціонування Закладу можливе за наявності початкового фонду документів, відповідного приміщення та обладнання, стабільного джерела асигнувань на комплектування фондів і утримання бібліотеки, штату бібліотеки;

4.2. Організація контролю за діяльністю Закладу здійснюється Засновником, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти Закладу, відповідає за створення відповідних умов для функціонування Закладу, призначає і звільняє з посади бібліотечних працівників;

4.3. Штат Закладу та посадові оклади встановлюються згідно з чинними нормативно-правовими актами та з урахуванням обсягу роботи;

4.4. Організацію роботи Закладу та керівництво здійснює керівник бібліотеки (завідуючий), який підпорядковується Засновнику;

4.5. Завідуючий Закладу:

- створює належні умови для підвищення фахового рівня;

- організовує роботу Закладу;

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм безпеки;

- представляє Заклад в усіх підприємствах, установах, організаціях, відповідає перед Засновником за результати діяльності Закладу;

- звітує про проведену роботу за відповідний період перед Засновником;

4.6. Режим роботи Закладу встановлюється Засновником відповідно до внутрішнього трудового розпорядку;

4.7. Заклад розміщується в окремому, або пристосованому приміщенні, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечного фонду, забезпечення необхідним бібліотечним обладнанням;

4.8. Для вирішення актуальних питань діяльності Закладу на правах дорадчого органу у Закладі може бути створена Бібліотечна рада. До її складу входять працівники Закладу, представники Засновника і громадськості.

 

 

 

 

V. Права, обов’язки та відповідальність

5.1. Заклад має право:

- Визначати зміст та форми своєї роботи відповідно до завдань, зазначених у цьому Положенні;

- Розробляти регламентуючу документацію бібліотеки;

- Встановлювати згідно з правилами користування, вид і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами;

- Представляти Заклад на загально-бібліотечних заходах, семінарах, круглих столах тощо;

- Брати участь у конкурсах на отримання грантів;

5.2. Бібліотечний працівник має право:

- На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою;

- На встановлення надбавок згідно чинного законодавства;

- На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників культури;

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

- За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні;

- За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством;

- За виконання посадових обов’язків;

5.4. Заклад зобов’язаний:

- Обслуговувати користувачів згідно Правил користування Закладу;

- Не  використовувати відомості про користувачів закладу та їх читацькі інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди;

- Звітувати про свою роботу перед Засновником.

 

VI. Майно

6.1. Власником майна Закладу є територіальна громада селища Ланчин в особі Засновника;

6.2. Майно Закладу становлять основні засоби, бібліотечний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі бібліотеки;

6.3. Майно Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету Засновника (загального та спеціального фондів);

6.4. Джерелами формування майна є:

- Бюджетні асигнування;

- Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевому бюджеті виділяють окремим рядком;

- Земельна ділянка, на якій розташований Заклад, що є у власності Засновника передається Закладу у користування відповідно до земельного законодавства;

- Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в її користуванні;

- Заклад здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства та Положення про бібліотеку;

- Ведення господарської діяльності у Закладі здійснюється бухгалтерію Засновника;

- Безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних або фізичних осіб та інші джерела не заборонені законодавством України.

 

VII. Порядок створення, реорганізації та ліквідації бібліотеки

7.1. Заклад створюється з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними органами державної влади;

7.2. Заклад є правонаступником  Середньо-Майданської бібліотеки-філіалу Надвірнянської ЦБС створений на основі комунальної власності;

7.3. Засновником Закладу є Ланчинська селищна рада ОТГ;

7.4. Заклад діє на основі Положення, що затверджується Засновником;

7.5. Реєстрація Закладу здійснюється Засновником у порядку встановленому законодавством;

7.6. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України;

7.7. Рішення про припинення діяльності Закладу приймається Засновником за погодженням із Міністерством культури і мистецтв України;

7.8. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України;

7.9. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України;

7.10. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням органу управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

VIII. Державний контроль за діяльністю Закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють:

- Міністерство культури і мистецтв України;

- Засновник.