Фото без опису

                                                                                Затверджено

рішенням сесії Ланчинської селищної ради ОТГ

№__ від ______________ 2019 року

Голова Ланчинської селищної ради ОТГ 

________________ В.В.Попович      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ланчинський Народний дім

Ланчинської селищної ради

об'єднаної територіальної громади

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланчин

2019

І. Загальні положення

 1. Клубний заклад – це Ланчинський Народний дім, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.
 2. Ланчинський Народний дім є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується:
 • Конституцією України;
 • Законом України «Про культуру»
 • основами законодавства України про культуру;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Актами Кабінету Міністрів України;
 • Наказами Міністерства культури України;
 • Розпорядженнями голови Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • Розпорядженнями відділу культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків  Ланчинської селищної ради ОТГ.

1.3.        Пріоритетними напрямками роботи Ланчинського Народного дому є:

 • збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних  груп, що проживають на території України;
 • популяризація культурної спадщини, як національної культури;
 • організація культурного дозвілля громадян.

1.4. Головними функціями Ланчинського Народного дому є:

- культурно-творча;

- виховна;

- пізнавальна;

- розважальна;

- методична.

1.5. Головними завданнями Ланчинського Народного дому є:

 • створення умов для задоволення культурних потреб населення;
 • підтримка та збереження осередків народних, художніх промислів;
 • розвиток аматорського мистецтва самодіяльної народної творчості;
 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
 • підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;
 • впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;
 • надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.

1.6.        Головною метою діяльності Народного дому є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримка художньої творчості, підтримка іншої самодіяльної творчої ініціативи, організація дозвілля тощо.

1.7.        Головними видами діяльності Ланчинського Народного дому є:

 • створення та організація творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
 • організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
 • проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, в тому числі за участі професійних творчих колективів та окремих виконавців;
 • організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, тощо;
 • проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
 • організація дозвілля різновікових груп населення у томі числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

 

ІІ. Огранізаційно-правові засади клубного закладу

2.1. Ланчинський Народний дім створений з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвільних потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами.

2.2. Засновником клубного закладу є Ланчинська селищна рада ОТГ.

2.3. Ланчинська селищна рада ОТГ забезпечує функціонування та розвиток клубного закладу.

2.4. Народний дім може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, тощо..), які матимуть статус структурних підрозділів клубного закладу.

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

ІІІ. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу

3.1. Структура Ланчинського Народного дому визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.

3.2. Структурними складовими закладу, можуть бути творчо-виробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).

3.3. Народний дім планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, робота по організації дозвілля населення в закладі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням.

3.5. Народний дім може організовувати роботу клубних формувань, творчих об'єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

3.6. Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації ( за згодою).

3.7. Народний дім відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.97р.  №534 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» має право на надання платних послуг.

3.8. Працівники Народного дому повинні проходити курси підвищення класифікації, які діють при обласному Навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття.

3.9. Атестація працівників Народного дому здійснюється атестаційною комісією утвореною відділом культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

ІV. Управління клубним закладом

4.1. Ланчинський Народний дім підпорядкований Ланчинській селещній раді ОТГ, підзвітний відділу культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків Ланчинської селищної ради ОТГ.

4.2. Керівництво установи здійснюється директором, що призначається головою Ланчинської селищної ради ОТГ за погодженням з начальником відділу культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків  Ланчинської селищної ради ОТГ.

4.3. Керівник та творчі працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України та кваліфікаційних вимог.

4.4. Керівник:

 • погоджує з  засновником питання діяльності клубного закладу;
 • здійснює керівництво колективом клубного закладу, надає пропозиції щодо розроблення структури та штатного розпису закладу, який затверджується виконавчим комітетом Ланчинської селищної ради ОТГ;
 • забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих закладів, організаційно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, його структурних підрозділів та клубних формувань , створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення ;
 • представляє заклад у всіх підприємствах , установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна переданого в оперативне управління клубного закладу;

- подає статистичну звітність за формами та у терміни встановленими відділом культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків Ланчинської об'єднаної територіальної громади;

- подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведено культурно-масову роботу за минулий рік;

- подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу культури, спорту, туризму та зовнішніх зв’язків Ланчинської об'єднаної територіальної громади.

 

V. Фінансово-господарська діяльність закладу

  1. Фінансово-господарська діяльність Ланчинського Народного Дому здійснюються відповідно до законодавства України та цього Положення.
  2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених законодавством України.
  3. Додатковими джерелами формування Народного дому є:
 • кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
 • добровільні грошові внески, кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування;

- кошти отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої положенням.

  1. Народний дім у процесі провадження фінансова-господарської діяльності має право:
 • користуватися майном, наданим засновником відповідно до законодавства та Положення;
 • виконувати інші дії, що не суперечать закону України та цьому Положенню.
  1. Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його власності або користуванні.
  2. Приміщення Народного Дому перебуває на балансі Ланчинської селищної ради ОТГ.
  3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в закладі здійснюється централізованою бухгалтерією Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством України.

VI. Припинення діяльності клубного закладу

6.1. Припинення діяльності закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.