Україна

Ланчинська селищна рада 

об'єднаної територіальної громади

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

двадцять шоста сесія

П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

«___» «_________» 2020р. №______                                           селище Ланчин

 

Про внесення змін до положення про відділ

соціального захисту та охорони здоров’я

Ланчинської селищної ради ОТГ

 

З метою підвищення ефективності здійснення функцій відділу соціального захисту та охорони здоров’я Ланчинської селищної ради ОТГ, керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до Положення про відділ соціального захисту та охорони здоров'я виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ, затвердженого рішенням сесії № 597 від «27» лютого 2019 року згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціальної політики, надання публічних послуг, учасників АТО.

 

 

Селищний голова                                               Володимир Попович

 

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту та охорони здоров'я

 

1. Загальні положення

 

До частини «У своїй роботі Відділ керується…» додати наступне:

Законами України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні»;

міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення ґендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.

 

3. Завдання відділу

 

До частини «Основні завдання Відділу» додати наступне:

8) організаційне, правове, консультативне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення реалізації повноважень голови Ланчинської селищної ради ОТГ у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

Доповнити п. 14: У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Відділ виконує такі функції:

1)  забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів загальнодержавних, регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

2)  проводить аналіз стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Ланчинської селищної ради ОТГ;

3)  розробляє проекти місцевих програм та/або заходів стосовно реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4)  готує пропозиції стосовно вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

5)  розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови Ланчинської селищної ради ОТГ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

6)  бере участь у підготовці звітів голови Ланчинської селищної ради ОТГ (у частині питань, які стосуються забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) для їх розгляду на сесії ради;

7)  готує (бере участь у підготовці) проектів меморандумів та угод про співробітництво з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, протоколів зустрічей і робочих груп з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

8)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, скарг щодо дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань;

9)  здійснює прийом громадян з питань дискримінації за ознакою статі за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в установленому порядку;

10)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Ланчинської селищної ради ОТГ щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, скарг щодо дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань;

11)  вивчає міжнародний досвід, досвід інших громад щодо реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та готує пропозиції щодо його запровадження в Ланчинській ОТГ;

12)  організовує та проводить заходи із підвищення кваліфікації  працівників/-ниць Ланчинської селищної ради ОТГ з ґендерних питань;

13)  здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми при Ланчинській селищній раді ОТГ;

14)  забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення навчальних заходів (семінарів/тренінгів) з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

15) забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

16)  за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків співпрацює з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

17)  готує пропозиції щодо удосконалення статистичної та адміністративної звітності, внутрішньогосподарського (управлінського) обліку із врахуванням ґендерного аспекту, а також організовує збір ґендерно-дезагрегованих даних.

 

5. Відділ має право

 

Доповнити п.6: У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Відділ для виконання своїх повноважень і завдань має право:

1)  отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання завдань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії, дискримінації за ознакою статі;

2)  залучати в установленому порядку до виконання окремих завдань, участі у вивчені окремих питань забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Ланчинської селищної ради ОТГ підприємств, установ, організацій (за погодження з їх керівниками), представників громадських об’єднань та іноземних неурядових організацій (за згодою);

3)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ланчинської селищної ради ОТГ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: забезпечення справедливого розподілу відряджень (в т.ч. закордонних) між працівниками незалежно від статі; запровадження конкретних дій, спрямованих на створення балансу між роботою та особистим життям, як, наприклад, гнучкі умови праці, відпустки за сімейними обставинами, надання підтримки по догляду за дітьми шляхом відкриття «дитячої кімнати» у приміщенні Ланчинської селищної ради ОТГ тощо; закріплення у правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників-/ниць заборони та попередження всіх форм насильства на робочому місці, включно із сексуальними домаганнями;

4)  за дорученням Уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків брати участь у нарадах та інших заходах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях;

5)  користуватися інформаційною, аналітичною та матеріально-технічною базою Ланчинської селищної ради ОТГ.