A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

ЗАТВЕРдЖЕНО

Рішенням сесії

Ланчинської селищної ради

ОТГ сьомого скликання

від 10 травня 2018 року

№258-6/2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку інвестицій та фінансів 

  Ланчинської селищної  ради ОТГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій та фінансів є підзвітним і підконтрольним  Ланчинській селищній раді ОТГ, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові.  У поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику  селищного голови.

1.2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 

2. Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення стратегічного планування та економічного обґрунтування пріоритетів і цілей економічного і соціального розвитку міста. Прогнозування на коротко - та довгостроковий терміни , аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку громади.

2.2. Формування засад інвестиційної політики, планування заходів для її реалізації. Сприяння залученню коштів для реалізації стратегічних проектів, направлених на розвиток громади.

2.3. Забезпечення реалізації інноваційної політики громади.

2.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

2.5. Здійснення роботи з питань розробки та реалізації заходів з енергоефективності та впровадження енергоменеджменту.

2.6. Забезпечення розвитку відносин громади  з громадами  з інших регіонів України та з інших держав.

 

3.Функції соціально економічнрго відділу

3.1. Розробляє стратегію розвитку тереторії громади та формує план заходів і реалізацію.

3.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

3.3. Здійснення моніторингу та аналізу соціально - економічного стану міста, здійснення заходів із соціально - економічного планування.

3.4. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.

3.5. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.

3.6. Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.

3.7. Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру.

3.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.9.  Організовує роботи постійної робочої групи з питань економічного і соціального розвитку громади

3.10. Підготовку проектів рішень селищної ради ОТГ, рішень виконкому селищної ради ОТГ ради, розпоряджень селищного голови в межах своєї компетенції

3.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства та доручення голови селищної ради ОТГ.

3,12. Кординує та проводить роботу щодо підготовки та написання проектів та програм. 

3,13, Резервний фонд.

 

4. Відділ має право:

4.1.Співпрацювати з фахівцями для розробки питань, що відносяться до компетенції відділу, наукові і науково-дослідні організації, а також окремих вчених і фахівців.

4.2.Отримувати безкоштовно статистичні матеріали, що характеризують соціально-економічний розвиток громади.

4.3. Отримувати та розглядати  пропозиції  підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

4.4.Здійснювати  контроль за належним виконанням вимог законодавства підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,  що належать до його компетенції.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДЛУ

5.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Відділ затверджується  Ланчинською селищною радою ОТГ.

5.2. Основні напрямки діяльності відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

5.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

5.4. Відділ співпрацює з іншими виконавчими підрозділами ради, Головним фінансовим Управлінням області, Департаментом  економіки обласної державної адміністрації, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2. Начальник Відділу:

6.2.1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

6.2.2.Планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради ради ОТГ.

6.2.3. Узгоджує посадові обов’язки працівників відділу.

6.2.4. Вживає заходів  що до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.

6.2.6. Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу.

6.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу.

6.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

6.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної ради ОТГ, пов’язані з діяльністю відділу.

6.2.10.  Начальник відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

6.2.11. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, закони України, що стосуються діяльності відділу та інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки.

6.2.12. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

 

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

7.1. Працівники Відділу мають право:

7.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

7.1.2. За дорученням керівництва селищної ради ОТГ представляти інтереси селищної ради ОТГ в установах та організаціях з питань, що в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.

7.1.3. Вносити на розгляд селищної  ради проекти розпоряджень селищного голови, планів, доповідні записки, інформаційні, аналітичні довідки, що належать до компетенції відділу.

7.1.4. На безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

7.1.5. На соціальний і правовий захист.

7.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

7.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

7.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

7.2. Працівники Відділу зобов’язані:

7.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

7.2.2. Виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

7.2.3. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

7.2.4.Вивчати законодавство, положення, постанови та розпорядження вищих керівних органів з метою впровадження їх в роботу, згідно функціональних направлень роботи відділу.

7.2.5.Зобов’язані дотримуватись термінів виконання конкретних завдань.

7.2.6. Розглядають листи та заяви підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосується компетенції відділу.

7.2.7. Готують матеріали на апаратні наради, колегії з питань, що відносяться до компетенції відділу.

7.2.8. Беруть участь в підготовці проектів розпоряджень голови селищної ради з питань, що відносяться до компетенції відділу економіки.

7.2.9. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики.

7.2.10. Проявляти ініціативу та творчий підхід у роботі.

7.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

7.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

7.2.13. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

7.3. Посадовим особам Відділу забороняється:

7.3.1 Діяти всупереч національним інтересам України.

7.3.2. Використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

7.3.3. Проявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

7.3.4. Брати участь у страйках.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

8.1. Працівники відділу, несуть відповідальність в установленому           законодавством порядку.

8.2. За невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

8.3 За неналежне оформлення  документів які створюються спеціалістом

відділу.

8.4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом селищної ради ОТГ.

9.2. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення селищної ради ОТГ відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь