A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

Затверджено

рішення сесії

Ланчинської селищної ради ОТГ

№ 598-15/2019

від 27 лютого  2019 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ правової, кадрової та архівної роботи

Ланчинської селищної ради

об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1.  Це Положення регулює питання діяльності відділу правової, кадрової та архівної роботи Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

1.2.   Відділ правової, кадрової та архівної роботи Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі - відділ) є структурним підрозділом Ланчинської селищної ради ОТГ, утворюється Ланчинською селищною радою ОТГ, підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови, цим Положенням.

1.4.  Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з відділом правової, кадрової та архівної роботи не допускається.

 

2. Основні завдання

2.1.  Правове забезпечення діяльності Ланчинської селищної ради ОТГ.

2.2.  Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

2.3.  Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами Ланчинської селищної ради ОТГ під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади в судах.

2.4.  Здійснення методичного керівництва правовою роботою, перевірка її проведення у Ланчинській селищній раді ОТГ.

2.5. Приймання від працівників ради та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

2.6. Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ апарату ради, перевірка відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

2.7. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії Ланчинської селищної ради ОТГ проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);

2.8. Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

2.9. Організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.10. Передавання та транспортування (за рахунок організації) документів Національного архівного фонду до архівного відділу Надвірнянської районної державної адміністрації;

2.11. Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників апарату Ланчинської селищної ради об’єднаної територіального громади, які відповідають за роботу з документами.

2.12. Організація кадрової роботи, в основу якої покладено принципи служіння територіальній об’єднаній громаді, дотримання прав місцевого самоврядування, самостійності кадрової політики та реалізації Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.   Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Ланчинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, у представленні інтересів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади в судах.

3.2.   Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3.3.   Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти розпоряджень, що подаються на підпис селищного голови ОТГ, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.5.   Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.6.   Переглядає разом із структурними підрозділами Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

3.7.   Інформує селищного голову ОТГ про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

3.8.   Вносить селищному голові ОТГ пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.

3.9.   Разом із заінтересованими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд селищного голови ОТГ для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.10. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, та готує пропозиції до них.

3.11. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.12. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.13. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.14. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Ланчинською селищною радою об’єднаної територіальної громади та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

3.15. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає селищному голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

3.16. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Ланчинській селищній раді об’єднаної територіальної громади та подає пропозиції на розгляд селищному голові ОТГ щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.

3.19. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, а також за дорученням селищного голови ОТГ розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

3.20. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, разом із заінтересованими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.

3.21. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади в судах та інших органах.

3.24. Здійснює заходи щодо організації правового інформування населення, забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам з питань, що стосуються діяльності Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3.25 Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету ради, структурних підрозділах виконавчого комітету ради.

3.26. Проводить роботу з резервом кадрів апарату виконавчого комітету ради та відділами виконавчого комітету ради, а також здійснює організаційне забезпечення формування кадрового резерву.

3.27. Вносить пропозиції селищному голові ОТГ щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб відділів виконавчого комітету ради при плануванні періодичного переміщення по службі.

3.28. Вивчає разом з іншими відділами виконавчого комітету ради підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті виконавчого комітету ради, відділах виконавчого комітету ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами етичної поведінки посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу і структурних підрозділах ради.

3.29. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.30. Розглядає та вносить на розгляд голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.31. Готує проекти розпоряджень селищного голови ОТГ про призначення на посади та звільнення з посад працівників ради та керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади.

3.32. Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок.

3.33. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату виконавчого комітету ради, відділів виконавчого комітету ради.

3.34. У межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.35. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

3.36. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.37. Готує документи для відрядження працівників у межах України та за кордон.

3.38. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчого комітету ради.

3.39. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків.

3.40. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

3.41. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів з питань кадрової роботи.

3.42. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій об’єднаної територіальної громади.

3.43. Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади.

3.44. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларація про доходи).

3.45. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.46. Покладення на відділ правової, кадрової та архівної роботи обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

4. Права Відділу

4.1.  Надавати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у відповідність із законодавством. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає селищному голові ОТГ письмовий висновок до проекту акта.

4.2.  Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у межах повноважень.

4.3.  Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

4.4.  Залучати за згодою керівників структурних підрозділів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.5.  Інформувати селищного голову ОТГ про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів структурними підрозділами Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

4.6. Вимагати від працівників установи передавання на зберігання документів, оформлених відповідно до чинного законодавства;

4.7. Повертати працівникам ради на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

4.8. Давати працівникам апарату ради рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;

4.9. Інформувати селищного голову про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо його поліпшення;

4.10. Брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, які проводяться  в селищній раді, у разі  розгляду на них питань роботи з документами;

 

5. Організація роботи відділу

5.1.  Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки виконує спеціаліст І-ї категорії відділу правової, кадрової та архівної роботи відповідно до вимог діючого законодавства.

5.2.  Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням селищного голови ОТГ за процедурою, передбаченою законодавством України.

5.3.  Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

5.4.  Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та підрозділами апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.

6. Начальник відділу

6.1.   Здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

6.3.   Очолює відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про відділ.

6.4.   Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.

6.5.   Подає пропозиції селищному голові ОТГ щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання, присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування.

6.6. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.7.   Забезпечує виконання плану роботи Ланчинської селищної ради ОТГ з питань, що стосуються відділу, доручень селищного голови ОТГ.

6.8.   Бере участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва Ланчинської селищної ради ОТГ позицію відділу з питань, що розглядаються.

6.9.   Візує документи Ланчинської селищної ради ОТГ в межах своєї компетенції.

6.10. У встановленому порядку представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю відділу.

6.11. Вносить на розгляд селищного голови ОТГ пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення відділу.

6.12. Розробляє і вносить на затвердження селищного голови посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

6.13. Приймає участь в роботі з добору та розстановки кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації, координує проходження практики і стажування студентами навчальних закладів та претендентами на посади у відділі.

6.14. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради ОТГ та її апарату.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь