A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

Затверджено

рішенням сесії

Ланчинської селищної ради ОТГ

№ 597-15/2019

від 27 лютого  2019 року

                                                              

Положення

про відділ соціального захисту та охорони здоров'я Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1) Відділ соціального захисту та охорони здоров'я (надалі – Відділ) є виконавчим органом Ланчинської селищної ради ОТГ, утворюється Ланчинською селищною радою ОТГ, підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

2) Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, основами законодавства України про охорону здоров'я, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільного міністерства, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, регламентом ради, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням, нормативними актами Департаменту соціального захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

3) Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується сесією селищної ради.

2. Мета Відділу

Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту, зайнятості населення, захисту прав дітей шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади вимог законодавства у цих сферах, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту та зайнятості населення, надання якісних соціальних послуг.

3. Основні завдання

Основними завданнями Відділу є:

1) забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту та охорони здоров'я населення Ланчинської об’єднаної територіальної громади:

- створення ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами;

- планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;

3) організація надання соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

4) розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування, та соціальних послуг за місцем проживання;

5) сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

6) розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

7) здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

1) забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції і законодавстві України;       2)забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3) не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям-інвалідам, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення для вирішення  матеріально-побутових проблем.

2) Вирішує питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням одиноких громадян, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян; надання допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3) Забезпечує у сфері надання соціальних і реабілітаційних послуг та проведення соціальної роботи:

 - визначення потреб населення Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у соціальних та реабілітаційних послугах, на основі яких планується надання послуг відповідно до чинного законодавства;

 - забезпечення проведення соціальної роботи, зокрема:

 - визначення індивідуальних потреб сімей (осіб) у соціальних послугах та соціальній підтримці;

- здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які потрапили у складні життєві обставини, надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг у сфері соціального захисту населення;

 - організація надання соціальних та реабілітаційних послуг сім’ям (особам), які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 - розгляд заяв осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг та прийняття рішення стосовно їх надання, у т.ч. сприяння працевлаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв і документів, перелік яких визначено законодавством. 

4) Сприяє у вирішенні питань соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб.

5) Розробляє та реалізує заходи і програми щодо соціального захисту дітей.

6) Забезпечує відшкодування виплати щомісячної компенсації непрацюючим фізичним особам, що здійснюють догляд за особами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.

7) У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням  благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

8) Надає пропозиції до проекту бюджету об’єднаної територіальної громади в частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

9) Надає допомогу в оформленні заяв, документів, запитів до відповідних інстанцій, для отримання усіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій, компенсацій та пільг, приймає такі документи та забезпечує їх передання в управління соціального захисту населення в Надвірнянському районі.

10) Надає роз’яснення та консультації щодо заповнення заяв, декларацій для заповнення для всіх видів соціальних допомог.

11) Складає акт - обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

12) Підготовлює та приймає нагородні матеріали та документи багатодітних матерів, для представлення до присвоєння почесного звання України  «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» та забезпечує їх передання в управління соціального  захисту населення в Надвірнянському районі.

10) Виконує інші повноваження, передбачені законом.  

5. Відділ має право

1) Брати участь у здійсненні контролю за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

2) Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3) Подавати на розгляд Ланчинської селищної ради ОТГ, Надвірнянського  управління соціального захисту населення, Департаменту соціального захисту населення ОДА, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

4) Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Ланчинської  селищної ради ОТГ, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

5) Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

7. Структура Відділу

Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Ланчинської  селищної ради  ОТГ у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням селищної ради.

Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням  селищного голови.

8. Керівництво  Відділом

Відділ  очолює начальник  відділу соціального захисту, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою одноосібно.

Начальник  відділу:

 - здійснює керівництво діяльністю відділу;

 - несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

 - діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

 - звітує про роботу Відділу перед Ланчинською селищною радою ОТГ та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;

 - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та селищної ради;

 - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 - здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь